ปริญญาตรี (ภาคภาษาไทย)

ดาวน์โหลดเอกสาร

คำร้องทั่วไป

รายการ
ปฏิทินระยะเวลาการศึกษาวิชา วส.490 และ วส.491และกำหนดวันตรวจรูปแบบ/ส่งสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2566 ดูตัวอย่าง ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเอกสารแจ้งจบ หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) ดูตัวอย่าง ดาวน์โหลด
คำร้องคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ดูตัวอย่าง ดาวน์โหลด
คำร้องจดทะเบียนเรียน ดูตัวอย่าง ดาวน์โหลด
คำร้องการขอเทียบโอนวิชาและหน่วยกิต ดูตัวอย่าง ดาวน์โหลด
คำร้องกรณีขาดสอบ (ส.ท.1050) ดูตัวอย่าง ดาวน์โหลด
ใบลาพักการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ดูตัวอย่าง ดาวน์โหลด
คู่มือการจัดกิจกรรมนักศึกษา (ปรับปรุง 2557) ดูตัวอย่าง ดาวน์โหลด
เอกสารการขออนุมัติโครงการกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย (.rar) ดูตัวอย่าง ดาวน์โหลด
รูปแบบสารนิพนธ์ วิชา วส.490 และ วส.491 (Template) : ปรับปรุง 2563 (Template) ดูตัวอย่าง ดาวน์โหลด
หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ดูตัวอย่าง ดาวน์โหลด
ประกาศหลักเกณฑ์การโอนย้าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ดูตัวอย่าง ดาวน์โหลด
การศึกษาวิชาโทวารสารศาสตร์ สำหรับนักศึกษานอกคณะ ดูตัวอย่าง ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มคำร้องฝึกงาน/สารนิพนธ์

รายการ
รูปแบบสารนิพนธ์ วิชา วส.490 และ วส.491 (Template) : ปรับปรุง 2563 (หน้าปกและหน้าอนุมัติ วส.490) ดูตัวอย่าง ดาวน์โหลด
รูปแบบสารนิพนธ์ วิชา วส.490 และ วส.491 (Template) : ปรับปรุง 2563 (หน้าปกและหน้าอนุมัติ วส.491) ดูตัวอย่าง ดาวน์โหลด
ตัวอย่างป้ายชื่อแผ่นซีดี วิชา วส.490 และ วส. 491 ดูตัวอย่าง ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มตรวจรูปแบบสารนิพนธ์ ดูตัวอย่าง ดาวน์โหลด
บันทึกขออนุมัติเปลี่ยนเกรด I วิชา วส.490 วส.491 ดูตัวอย่าง ดาวน์โหลด
บันทึกส่งคะแนนวิชา วส.490 วส.491 ดูตัวอย่าง ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มประเมินและใบลงเวลาฝึกงาน ดูตัวอย่าง ดาวน์โหลด
คำร้องฝึกงาน รูปแบบ 2 (ส่งตัวฝึกงาน) ดูตัวอย่าง ดาวน์โหลด
คำร้องฝึกงาน รูปแบบ 1 (แนะนำตัวฝึกงาน, ฝึกหาประสบการณ์) ดูตัวอย่าง ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขอยืม-คืน เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์

รายการ
แบบฟอร์มขอยืม-คืนอุปกรณ์ IPAD/NOTEBOOK สำหรับนักศึกษาใช้ภายนอกมหาวิทยาลัย ดูตัวอย่าง ดาวน์โหลด
Audio-Visual Equipment Borrowing-Returning Form for Student External Usage ดูตัวอย่าง ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอยืม-คืน เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับนักศึกษาใช้ภายนอกมหาวิทยาลัย ดูตัวอย่าง ดาวน์โหลด