ปริญญาตรี (ภาคภาษาไทย)

ดาวน์โหลดเอกสาร

คำร้องทั่วไป

รายการ
คำร้องคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ดูตัวอย่าง ดาวน์โหลด
คำร้องจดทะเบียนเรียน ดูตัวอย่าง ดาวน์โหลด
ปฏิทินระยะเวลาการศึกษาวิชา วส.490 และ วส.491และกำหนดวันตรวจรูปแบบ/ส่งสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2566 ดูตัวอย่าง ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเอกสารแจ้งจบ หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) ดูตัวอย่าง ดาวน์โหลด
คำร้องการขอเทียบโอนวิชาและหน่วยกิต ดูตัวอย่าง ดาวน์โหลด
คำร้องกรณีขาดสอบ (ส.ท.1050) ดูตัวอย่าง ดาวน์โหลด
ใบลาพักการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ดูตัวอย่าง ดาวน์โหลด
รูปแบบสารนิพนธ์ วิชา วส.490 และ วส.491 (Template) : ปรับปรุง 2563 (Template) ดูตัวอย่าง ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มคำร้องฝึกงาน/สารนิพนธ์

รายการ
บันทึกขออนุมัติเปลี่ยนเกรด I วิชา วส.490 วส.491 ดูตัวอย่าง ดาวน์โหลด
คำร้องฝึกงาน รูปแบบ 1 (แนะนำตัวฝึกงาน, ฝึกหาประสบการณ์) ดูตัวอย่าง ดาวน์โหลด
คำร้องฝึกงาน รูปแบบ 2 (ส่งตัวฝึกงาน) ดูตัวอย่าง ดาวน์โหลด
รูปแบบสารนิพนธ์ วิชา วส.490 และ วส.491 (Template) : ปรับปรุง 2563 (หน้าปกและหน้าอนุมัติ วส.490) ดูตัวอย่าง ดาวน์โหลด
รูปแบบสารนิพนธ์ วิชา วส.490 และ วส.491 (Template) : ปรับปรุง 2563 (หน้าปกและหน้าอนุมัติ วส.491) ดูตัวอย่าง ดาวน์โหลด
ตัวอย่างป้ายชื่อแผ่นซีดี วิชา วส.490 และ วส. 491 ดูตัวอย่าง ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มตรวจรูปแบบสารนิพนธ์ ดูตัวอย่าง ดาวน์โหลด
บันทึกส่งคะแนนวิชา วส.490 วส.491 ดูตัวอย่าง ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มประเมินและใบลงเวลาฝึกงาน ดูตัวอย่าง ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขอยืม-คืน เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์

รายการ
แบบฟอร์มขอยืม-คืนอุปกรณ์ IPAD/NOTEBOOK สำหรับนักศึกษาใช้ภายนอกมหาวิทยาลัย ดูตัวอย่าง ดาวน์โหลด

หลักสูตรและการเรียนการสอน

รายการ
หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566) ดูตัวอย่าง ดาวน์โหลด
หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ดูตัวอย่าง ดาวน์โหลด
ประกาศหลักเกณฑ์การโอนย้าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ดูตัวอย่าง ดาวน์โหลด
การศึกษาวิชาโทวารสารศาสตร์ สำหรับนักศึกษานอกคณะ ดูตัวอย่าง ดาวน์โหลด