เกี่ยวกับคณะ

เลขานุการคณะ งานบริหารและธุรการ งานบริการการศึกษาและวิชาการ งานคลังและพัสดุ งานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร

เลขานุการคณะ

เลขานุการคณะวารสารศาสตร์ฯ ธนบดี ศรีพันธุ์วงศ์ เลขานุการคณะวารสารศาสตร์ฯ sdhanaba@tu.ac.th

งานบริหารและธุรการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ ปิยาพัชร คนชม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ piyapat@tu.ac.th
เนตรนภิส ธีรชาติแพทย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ tnetnaph@tu.ac.th
เพ็ญพักตร์ สุนทรกิจจารักษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ spenpak@tu.ac.th
วัฒนา แกล้วทนงค์ นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ kwattana@tu.ac.th, wattana.kl2@gmail.com
กนกศร จินดา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ jkanokso@tu.ac.th
ธิมาพร ดิษรัก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ dthimapo@tu.ac.th
มานิตา เชื้อสาย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ manita@tu.ac.th
วันวิสาข์ รัตนสาขา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ kungsaka@tu.ac.th
ฉวีวรรณ บุญรุ่งเรืองศักดิ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน bunruang@tu.ac.th
กาญจนะ ศรีสาพันธ์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติงาน rot24250@tu.ac.th
อนันตพร แสงอุ่น พนักงานบริการ sanantap@tu.ac.th
จันทรจิรา อยู่เจริญ พนักงานบริการ yjanjira@tu.ac.th
สมจิตร กลิ่นจันทร พนักงานสถานที่ klinchan@tu.ac.th

งานบริการการศึกษาและวิชาการ

หัวหน้างานบริการการศึกษาและวิชาการ ปิยาพัชร คนชม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ piyapat@tu.ac.th
จารุณี สุขสม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ sjarunee@tu.ac.th
วรรษพร พลศิลป์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ vatsapon@tu.ac.th
พรพรรณ สุขน้อย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ moddeang@tu.ac.th
นันท์นภัส บุญเลิศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ nannapas@tu.ac.th
ชุติมา เสนีวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ticky@tu.ac.th
ชลาลัย พงษ์ศิริ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ kungsara@tu.ac.th
ปัญจภัสร์ กฤชวิรุฬห์วัชร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ohho@tu.ac.th
นันทวุฒิ ดีประเสริฐ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ nantawud@tu.ac.th
ศิริลักษณ์ ศรีศิริกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ sirilux@tu.ac.th
ไอลดา เฉยดี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ iladache@tu.ac.th
ธนวัฒน์ วงศ์อนันต์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ thanawatw@tu.ac.th
น้ำผึ้ง วันทองทักษ์ พนักงานสถานที่ namph123@tu.ac.th
ปราณี มีประวัติ พนักงานสถานที่ meprawat@tu.ac.th

งานคลังและพัสดุ

หัวหน้างานคลังและพัสดุ ธนิฏฐาพร จันทรินทร์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ cthanitt@tu.ac.th
สุมล สร้อยสุมาลี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ oilsumol@tu.ac.th
จุฑารัตน์ กลิ่นค้างพลู นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ kchuthar@tu.ac.th
จันทรัตน์ ตองอ่อน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ae14ae14@tu.ac.th
วราภรณ์ พานิชยเวช นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ jajahbjm@tu.ac.th
ยุภาพร ศรีหาบัว นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ srihabua@tu.ac.th
สุพรรณษา สกุลกระจ่าง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ krachang@tu.ac.th
พจนีย์ ซิ้มสุวรรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ nan1989@tu.ac.th
ดุษณี ศรีอุ่นศรี เจ้าหน้าที่พัสดุ sdusanee@tu.ac.th
รวิกานต์ ศิริธานันท์ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ srawikarn@tu.ac.th

งานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร ธนนท์ ประดิษฐ์ทรัพย์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ kimsound@tu.ac.th
ประภากร นนทลักษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ nprapako@tu.ac.th
อัญชุลี วิเศษกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ anchulee@tu.ac.th
สุจิรา โลหะทัด นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ lsujira@tu.ac.th
ศราวุธ พึ่งเถื่อน นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ sarwtp78@tu.ac.th
สิทธิพงศ์ แซ่จิ้ว นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ tuepong1@tu.ac.th
อุเทน หน่อคำ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ nuten@tu.ac.th
ฐิติ อู่ทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ Thiti_uthong@hotmail.com
วิมลภักดิ์ เก้ากิตติ์หิรัญกุล นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ wimolpak@tu.ac.th
วาทิน เจนกิจ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติงาน watin@tu.ac.th
เชาวลิต กันต่าย ช่างเทคนิค kchaowal@tu.ac.th
สงกรานต์ บุญมัติ พนักงานสถานที่ songkran@tu.ac.th