เกี่ยวกับคณะ

ความร่วมมือ

มหาวิทยาลัยในความร่วมมือ

     คณะวารสารศาสตร์เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ โดยมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพหลายแห่ง 

     นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังสนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจได้ศึกษาข้อมูลและสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาทั้งในทวีปเอเชียตะวันออก ประเทศญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ ไปจนถึงทวีปอเมริกาเหนือและยุโรป โดยสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์ https://oia.tu.ac.th/

 

 

บริษัทในความร่วมมือ

     คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับบริษัทคู่สัญญาหลายแห่ง เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะของทั้งนักศึกษาและบุคลากรในคณะฯ โดยความร่วมมือเหล่านี้ ช่วยสร้างโอกาสและเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาสำหรับการก้าวไปสู่วัยทำงาน รวมถึงสนันสนุนการทำงานวิจัยร่วมกันระหว่างองค์กร บริษัทคู่สัญญาของเราประกอบไปด้วยองค์กรทางสื่อขนาดใหญ่มากมาย เช่น บริษัท แบ็คยาร์ด จำกัด บริษัทเอบีเอ็ม คอนเนค จำกัด บริษัท เวเบอร์แชนด์วิค จำกัด บริษัท เดนท์สุ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด