เกี่ยวกับคณะ

คณะผู้บริหาร

คณบดี รองศาสตราจารย์กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ kalyakornw@gmail.com
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน อาจารย์แก้วกาญจน์ จูเจริญ kaewkarn@tu.ac.th
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิดา แสงสิงแก้ว snitida@tu.ac.th
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ประไพพิศ มุทิตาเจริญ pmjc@tu.ac.th
รองคณบดีฝ่ายวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศราพร ทองพุ่มพฤกษา ketsarap@tu.ac.th
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ โอรพันธ์ peerayut@tu.ac.th
ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ฉันต์วิเศษลักษณ์ pantamin@tu.ac.th
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.บัณฑูร พานแก้ว banthoon@tu.ac.th
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.คันธิรา ฉายาวงศ์ kantira9@tu.ac.th
ผู้อำนวยการบริหารโครงการบริการสังคม รองศาสตราจารย์กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ kalyakornw@gmail.com
ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา อาจารย์ ดร.ดวงแก้ว เธียรสวัสดิ์กิจ dearkaew@tu.ac.th
ผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ รองศาสตราจารย์ประไพพิศ มุทิตาเจริญ pmjc@tu.ac.th
เลขานุการคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน นายธนบดี ศรีพันธุ์วงศ์ sdhanaba@tu.ac.th