เกี่ยวกับคณะ

คณะผู้บริหาร

คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ padchara@tu.ac.th
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โมไนยพล รณเวช monaiphol@yahoo.com
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์ศักดิ์ ชัยวีระเดช monsak.cha@gmail.com
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและงานสร้างสรรค์ รองศาสตราจารย์ ดร.กุลนารี เสือโรจน์ kulnaree@tu.ac.th
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและสื่อสารองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณวดี ประยงค์ ppunwadee@tu.ac.th, punwadee.p@gmail.com
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานตชาติ เรืองรัตนอัมพร karn_r@tu.ac.th
ผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญรินทร์ อมรอิสริยาชัย yanisajc@tu.ac.th
ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โมไนยพล รณเวช monaiphol@yahoo.com
ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ padchara@tu.ac.th
ผู้อำนวยการบริหารโครงการบริการสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานตชาติ เรืองรัตนอัมพร karn_r@tu.ac.th
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญรินทร์ อมรอิสริยาชัย yanisajc@tu.ac.th
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย อาจารย์ ดร.คันธิรา ฉายาวงศ์ kantira9@tu.ac.th
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ อาจารย์ ดร.กมลมาศ ชาญวิเศษ kamolmas@tu.ac.th
เลขานุการคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน นายธนบดี ศรีพันธุ์วงศ์ sdhanaba@tu.ac.th