คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Faculty of Journalism and Mass Communication,
Thammasat University

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการและทักษะด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและจิตสํานึกต่อสาธารณะ รวมทั้งสะท้อนความเป็นผู้นําที่รอบรู้และเท่าทันวิทยาการสมัยใหม่

คณะมุ่งสู่การเป็นสถาบันชั้นแนวหน้าด้านการผลิตงานวิจัยด้านวารสารศาสตร์ สื่อและการสื่อสาร เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศและแก้ปัญหาสังคม

JC

1

หลักสูตร ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)

หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต

อ่านเพิ่มเติม
BJM

2

หลักสูตร ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

อ่านเพิ่มเติม
PhD

3

หลักสูตร ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร)

อ่านเพิ่มเติม
MA

4

หลักสูตร ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)

หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสื่อสารศึกษา)

อ่านเพิ่มเติม
MCA

5

หลักสูตร ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)

หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารสื่อและเนื้อหา)

อ่านเพิ่มเติม
MCM

6

หลักสูตร ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)

หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร)

อ่านเพิ่มเติม

แนะนำการศึกษาและงานบริการ

นักศึกษาปัจจุบัน
ระบบพื้นฐานและบริการต่าง ๆ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ อ่านเพิ่มเติม
การสมัครเข้าศึกษา
รายละเอียดการสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ อ่านเพิ่มเติม
ปฏิทินการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ อ่านเพิ่มเติม
ทุนการศึกษา
ประกาศทุนการศึกษาภายในและภายนอก อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสาร

ดูทั้งหมด
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เยี่ยมคณะวารสารศาสตร์ฯ และหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ

เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2567 รศ.ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.ทพญ.ณัฏฐิรา สุขสุเดช และผศ.ดร.รัชฎา...

อ่านเพิ่มเติม
คณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะวารสารศาสตร์ฯ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน โดย ผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่ว...

อ่านเพิ่มเติม
คณะวารสารศาสตร์ฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 90 ปี

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 ผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พร้อมด้วยนายภูวนารถ ณ สงขลา นายกสมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร...

อ่านเพิ่มเติม
คณะครูและนักเรียนดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เยี่ยมชมคณะวารสารศาสตร์ฯ

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 คณะครูและนักเรียนดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าเยี่ยมชมคณะวารสาร...

อ่านเพิ่มเติม
คณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะวารสารศาสตร์ฯ เข้าศึกษาดูงานบริษัท เกียร์เฮด จำกัด เพื่อศึกษาการทำงานด้านการผลิตภาพยนตร์

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 คณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะวารสารศาสตร์ฯ นำโดยผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เข้าศึกษาดูงาน...

อ่านเพิ่มเติม
คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดโครงการ "เตรียมความพร้อมผู้บรรยาย หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)"

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จัดโครงการ "เตรียมความพร้อมผู้บรรยาย หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)...

อ่านเพิ่มเติม