หลักสูตร

ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร) (PhD) (ภาคปกติ)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

     ภาษาไทย ชื่อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อและการสื่อสาร)

     ชื่อย่อ ปร.ด. (สื่อและการสื่อสาร)

     ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Doctor of Philosophy (Media and Communication)

     ชื่อย่อ Ph.D. (Media and Communication)

ปรัชญาของหลักสูตร

      ภูมิทัศน์สื่อได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมหาศาล การเกิดขึ้นของสื่อใหม่จากพัฒนาการของเทคโนโลยี ได้ส่งผลให้ความต้องการความเชี่ยวชาญระดับสูงในด้านสื่อใหม่และสื่อดิจิทัล (New Media and Digital Media) และการสื่อสารในบริบทความเปลี่ยนแปลงในด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และความเป็นสากล รวมทั้งความจ าเป็นต้องบูรณาการความรู้ทางสื่อและการสื่อสาร เข้ากับการศึกษาสังคม และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแบบสหวิทยาการ เชื่อมโยงระหว่างศาสตร์โดยการเน้นองค์ความรู้ทฤษฎีดั้งเดิมร่วมกับศาสตร์ต่าง ๆ

ความส่าคัญของหลักสูตร

     คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ในฐานะสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาแห่งแรกในประเทศไทย และพัฒนาองค์ความรู้ในการศึกษาและวิจัยขั้นสูงมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเปิดการเรียนการสอนระดับดุษฎีบัณฑิตในปี พ.ศ. 2542 ทั้งนี้ หลักสูตรเน้นการวิจัย ทฤษฎี และการวิเคราะห์ประเด็นด้านสื่อและการสื่อสารในองค์กรและสังคม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

     เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้

     1) มีความเป็นผู้นำทางสังคม สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์ และชี้น าปัญหาทางการสื่อสารเพื่อหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมให้กับสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

     2) มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสื่อและการสื่อสารในทุกระดับและทุกประเภท มีจริยธรรมและคุณธรรม นำสังคมไปสู่การพัฒนาในระดับชาติและระดับสากล

     3) มีความสามารถและรอบรู้ที่จะพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย ด้านสื่อและการสื่อสาร อย่างลึกซึ้ง

ระบบการจัดการศึกษา

     ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

วัน-เวลาในการด่าเนินการเรียนการสอน

     วัน – เวลาราชการปกติ เรียนวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.

     ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม- ธันวาคม

     ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม-พฤษภาคม

หลักสูตรทั้งหมด