คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Faculty of Journalism and Mass Communication,
Thammasat University

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการและทักษะด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและจิตสํานึกต่อสาธารณะ รวมทั้งสะท้อนความเป็นผู้นําที่รอบรู้และเท่าทันวิทยาการสมัยใหม่

คณะมุ่งสู่การเป็นสถาบันชั้นแนวหน้าด้านการผลิตงานวิจัยด้านวารสารศาสตร์ สื่อและการสื่อสาร เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศและแก้ปัญหาสังคม

JC

1

หลักสูตร ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)

หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต

อ่านเพิ่มเติม
BJM

2

หลักสูตร ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

อ่านเพิ่มเติม
PhD

3

หลักสูตร ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร)

อ่านเพิ่มเติม
MA

4

หลักสูตร ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)

หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสื่อสารศึกษา)

อ่านเพิ่มเติม
MCA

5

หลักสูตร ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)

หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารสื่อและเนื้อหา)

อ่านเพิ่มเติม
MCM

6

หลักสูตร ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)

หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร)

อ่านเพิ่มเติม

แนะนำการศึกษาและงานบริการ

นักศึกษาปัจจุบัน
ระบบพื้นฐานและบริการต่าง ๆ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ อ่านเพิ่มเติม
การสมัครเข้าศึกษา
รายละเอียดการสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ อ่านเพิ่มเติม
ปฏิทินการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ อ่านเพิ่มเติม
ทุนการศึกษา
ประกาศทุนการศึกษาภายในและภายนอก อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสาร

ดูทั้งหมด
หลักสูตรนานาชาติ (B.J.M.) จัดงานเสวนา “Click & Consequences: Reunderstanding Social Media Consumption Overloaded”

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 หลักสูตรนานาชาติ (B.J.M.) คณะวารสารศาสตร์และสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานเสวนาในหัวข้อ “Click & Conse...

อ่านเพิ่มเติม
กลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. จัดงานเสวนา "Ai ช่วย หรือ ฉุด คนทำงานด้านสื่อ"

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จัดงานเสวนาในหัวข้อ "Ai ช่วย หรือ ฉุด คนทำงานด้านสื่อ" กับคนทำง...

อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรนานาชาติ (B.J.M.) คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. จัดงานเสวนา "The Digital Strategies of Tomorrow 2023"

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 หลักสูตรนานาชาติ (B.J.M.) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานเสวนา "The Digital Strategies of To...

อ่านเพิ่มเติม
กลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. จัดงานเสวนาในหัวข้อ “The News Generation ตัวตน ผู้คน อนาคต”

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานเสวนาในหัวข้อ “The News Gener...

อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรนานาชาติ (B.J.M.) จัดโครงการมัชฌิมนิเทศ "เตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาวิชา JM490 Internship และ JM491 Special Project

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 หลักสูตรนานาชาติ (B.J.M.) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จัดโครงการมัชฌิมนิเทศ ในหัวข้อ "เตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาวิช...

อ่านเพิ่มเติม
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวารสารศาสตร์ฯ ครบรอบปีที่ 69

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวารสารศาสตร์ฯ ครบรอบปีที่ 69 โดยมี รศ.กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ คณบดีคณะวารสาร...

อ่านเพิ่มเติม