คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Faculty of Journalism and Mass Communication,
Thammasat University

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการและทักษะด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและจิตสํานึกต่อสาธารณะ รวมทั้งสะท้อนความเป็นผู้นําที่รอบรู้และเท่าทันวิทยาการสมัยใหม่

คณะมุ่งสู่การเป็นสถาบันชั้นแนวหน้าด้านการผลิตงานวิจัยด้านวารสารศาสตร์ สื่อและการสื่อสาร เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศและแก้ปัญหาสังคม

JC

1

หลักสูตร ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)

หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต

อ่านเพิ่มเติม
BJM

2

หลักสูตร ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

อ่านเพิ่มเติม
PhD

3

หลักสูตร ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร)

อ่านเพิ่มเติม
MA

4

หลักสูตร ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)

หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสื่อสารศึกษา)

อ่านเพิ่มเติม
MCA

5

หลักสูตร ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)

หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารสื่อและเนื้อหา)

อ่านเพิ่มเติม
MCM

6

หลักสูตร ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)

หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร)

อ่านเพิ่มเติม

แนะนำการศึกษาและงานบริการ

นักศึกษาปัจจุบัน
ระบบพื้นฐานและบริการต่าง ๆ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ อ่านเพิ่มเติม
การสมัครเข้าศึกษา
รายละเอียดการสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ อ่านเพิ่มเติม
ปฏิทินการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ อ่านเพิ่มเติม
ทุนการศึกษา
ประกาศทุนการศึกษาภายในและภายนอก อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสาร

ดูทั้งหมด
สาขาวิชาสื่อสารศึกษา (MA) จัดงานเสวนาวิชาการ "สื่อสารศึกษา : ฉันชอบตัวเองเวลาที่อยู่กับเธอ" ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาธรรมศาสตร์ จัดงานเสวนาวิชาการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่...

อ่านเพิ่มเติม
คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดกิจกรรม ROUNDTABLE เสวนาโต๊ะกลมชวนมองรอบด้าน เรื่อง ฝุ่น(ที่ไม่เคย)เข้าตา

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จัดกิจกรรม ROUNDTABLE เสวนาโต๊ะกลมชวนมองรอบด้าน ในหัวข้อ “ฝุ่น PM 2.5 กับการสื่อสารสาธารณะ ความคาดหวังที่มีต่อสื่...

อ่านเพิ่มเติม
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมคณะวารสารศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมคณะวารสารศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับคณะ...

อ่านเพิ่มเติม
คณะวารสารศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ กับ Faculty of Social Sciences, University of Hong Kong

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 คณะวารสารศาสตร์ฯ โดย ผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดี พร้อมด้วย ผศ.กานตชาติ เรืองรัตนอัมพร รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ อ.ด...

อ่านเพิ่มเติม
คณะวารสารศาสตร์ฯ ร่วมมือกับบริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค สร้างความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรการจัดแสงดิจิทัล

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 คุณชยานนท์ อุลิศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ ร่วมพูดคุยกับผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ ...

อ่านเพิ่มเติม
นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์ ฯ เข้ารับรางวัลที่ ททท. จากกิจกรรม “On Ground to Online” พิกัดลับ "สุขทันที ที่สุพรรณบุรี"

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 นางสาวสมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ผศ.ดร.อัจฉรา ปัณทรานุวงศ์ คณบดีคณะวาร...

อ่านเพิ่มเติม