คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Faculty of Journalism and Mass Communication,
Thammasat University

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการและทักษะด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและจิตสํานึกต่อสาธารณะ รวมทั้งสะท้อนความเป็นผู้นําที่รอบรู้และเท่าทันวิทยาการสมัยใหม่

คณะมุ่งสู่การเป็นสถาบันชั้นแนวหน้าด้านการผลิตงานวิจัยด้านวารสารศาสตร์ สื่อและการสื่อสาร เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศและแก้ปัญหาสังคม

JC

1

หลักสูตร ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)

หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต

อ่านเพิ่มเติม
BJM

2

หลักสูตร ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

อ่านเพิ่มเติม
PhD

3

หลักสูตร ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร)

อ่านเพิ่มเติม
MA

4

หลักสูตร ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)

หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสื่อสารศึกษา)

อ่านเพิ่มเติม
MCA

5

หลักสูตร ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)

หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารสื่อและเนื้อหา)

อ่านเพิ่มเติม
MCM

6

หลักสูตร ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)

หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร)

อ่านเพิ่มเติม

แนะนำการศึกษาและงานบริการ

นักศึกษาปัจจุบัน
ระบบพื้นฐานและบริการต่าง ๆ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ อ่านเพิ่มเติม
การสมัครเข้าศึกษา
รายละเอียดการสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ อ่านเพิ่มเติม
ปฏิทินการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ อ่านเพิ่มเติม
ทุนการศึกษา
ประกาศทุนการศึกษาภายในและภายนอก อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสาร

ดูทั้งหมด
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ฉบับที่ 1 เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการสรรหาคณบดี

กำหนดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนตั้งแต่วันที่ 11 - 27 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ทั้งนี้ ขอและยื่นใบส...

อ่านเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาฯ (EdPEx) ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่...

อ่านเพิ่มเติม
กลุ่มวิชาบริหารการสื่อสาร คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดโครงการ "Data Analytics for Communication Management"

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 กลุ่มวิชาบริหารการสื่อสาร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการ "Data Analytics for Communicatio...

อ่านเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูต...

อ่านเพิ่มเติม
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา เยี่ยมคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย คุณพรพรรณ สุขน้อย หัวหน้าหมวดวิเทศสัมพันธ์และการบริการสาธารณะ และ...

อ่านเพิ่มเติม
คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดโครงการ "Pathway to Develop Deep Listening Skill" การอบรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง

คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดโครงการ "Pathway to Develop Deep Listening Skill" การอบรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง สำหรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ โดยได้รับ...

อ่านเพิ่มเติม