คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Faculty of Journalism and Mass Communication,
Thammasat University

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการและทักษะด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและจิตสํานึกต่อสาธารณะ รวมทั้งสะท้อนความเป็นผู้นําที่รอบรู้และเท่าทันวิทยาการสมัยใหม่

คณะมุ่งสู่การเป็นสถาบันชั้นแนวหน้าด้านการผลิตงานวิจัยด้านวารสารศาสตร์ สื่อและการสื่อสาร เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศและแก้ปัญหาสังคม

JC

1

หลักสูตร ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)

หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต

อ่านเพิ่มเติม
BJM

2

หลักสูตร ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

อ่านเพิ่มเติม
PhD

3

หลักสูตร ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร)

อ่านเพิ่มเติม
MA

4

หลักสูตร ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)

หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสื่อสารศึกษา)

อ่านเพิ่มเติม
MCA

5

หลักสูตร ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)

หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารสื่อและเนื้อหา)

อ่านเพิ่มเติม
MCM

6

หลักสูตร ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)

หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร)

อ่านเพิ่มเติม

แนะนำการศึกษาและงานบริการ

นักศึกษาปัจจุบัน
ระบบพื้นฐานและบริการต่าง ๆ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ อ่านเพิ่มเติม
การสมัครเข้าศึกษา
รายละเอียดการสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ อ่านเพิ่มเติม
ปฏิทินการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ อ่านเพิ่มเติม
ทุนการศึกษา
ประกาศทุนการศึกษาภายในและภายนอก อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสาร

ดูทั้งหมด
คณะวารสารศาสตร์ฯ ร่วมกับ บริษัทเกียร์เฮด จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์ฯ และบริษัทเกียร์เฮ...

อ่านเพิ่มเติม
โครงการบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต MCA และ MCM จัดอบรม "การเขียนบทความวิจัยและจรรยาบรรณทางวิชาการ"

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 โครงการบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสื่อและเนื้อหา (MCA) และสาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร...

อ่านเพิ่มเติม
คณะวารสารศาสตร์ฯ ร่วมกับ บริษัท IPG Mediabrands Thailand จัดงานเสวนา "Plan Me If You Can ทำแพลนได้.. ถ้านายแน่จริง!!!"

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับ บริษัท IPG Mediabrands Thailand จัดงานเสวนา "Plan Me...

อ่านเพิ่มเติม
คณะที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) เยี่ยมชมคณะวารสารศาสตร์ฯ

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์ฯ พร้อมด้วย ผศ.กานตชาติ เรืองรัตนอัมพร รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ รศ.นฤมล...

อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารศึกษา คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดโครงการ "สานสัมพันธ์ Ph.D. : JC 2567"

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จัดโครงการหัวข้อ "สานสัมพันธ์ Ph.D. : JC 256...

อ่านเพิ่มเติม
สาขาวิชาสื่อสารศึกษา (MA) จัดงานเสวนาวิชาการ "สื่อสารศึกษา : ฉันชอบตัวเองเวลาที่อยู่กับเธอ" ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาธรรมศาสตร์ จัดงานเสวนาวิชาการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่...

อ่านเพิ่มเติม