การสมัครเข้าศึกษา

ข้อมูลการเข้าศึกษา

เกณฑ์การรับเข้านักศึกษาใหม่ หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี โครงการปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

ADMISSION TCAS 66

รับนักศึกษารวมจำนวน 200 คน

 

สายวิทยาศาสตร์ รับจำนวน 80 คน

เกณฑ์การคัดเลือก องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน

- คะแนน GAT            ค่าน้ำหนัก 10%  

- คะแนน วิชาสามัญ   

   วิชาภาษาไทย          ค่าน้ำหนัก 20%

   วิชาสังคมศึกษา       ค่าน้ำหนัก 25%

   วิชาภาษาอังกฤษ      ค่าน้ำหนัก 25%

   วิชาคณิตศาสตร์ 1    ค่าน้ำหนัก 20%

 

สายศิลปศาสตร์ รับจำนวน 120 คน

เกณฑ์การคัดเลือก องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน

- คะแนน GAT            ค่าน้ำหนัก 10%    

- คะแนน PAT 7          ค่าน้ำหนัก 20% (เลือกวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้ ภาษาฝรั่งเศส (PAT7.1), ภาษาเยอรมัน (PAT7.2), ภาษาญี่ปุ่น (PAT7.3), ภาษาจีน (PAT7.4), ภาษาเกาหลี (PAT7.7))

- คะแนน วิชาสามัญ   

   วิชาภาษาไทย           ค่าน้ำหนัก 20%

   วิชาสังคมศึกษา        ค่าน้ำหนัก 25%

   วิชาภาษาอังกฤษ       ค่าน้ำหนัก 25%

 

**ประกาศการรับสมัครและประกาศผลการคัดเลือก ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/

 

เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์ 

1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจาก mytcas.com (ไม่ต้องติดรูปถ่าย)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานตามที่ทางราชการออกให้ ที่แสดงว่าได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4. สำเนาวุฒิการศึกษา ระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1 (Transcript) ส่งทั้ง 2 หน้าและเห็นข้อมูลชัดเจนครบถ้วน)/หลักฐานใบประกาศนียบัตร(ถ้ามี) รับรองสำเนาถูกต้อง