เกี่ยวกับคณะ

คณะกรรมการประจำคณะวารสารศาสตร์ฯ

ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
กรรมการ นายมานิจ สุขสมจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ นายเขมทัตต์ พลเดช ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ นางศศิกร ฉันท์เศรษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ นายไพโรจน์ ภาชนะปรีดา ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ นางสาวจุฑารัตน์ วิบูลสมัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ รองศาสตราจารย์ปัทมา สุวรรณภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริชัย อรรคอุดม ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ นางสาวสุพัฒนุช สอนดำริห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิมอ้อย ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
กรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
กรรมการ อาจารย์แก้วกาญจน์ จูเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
กรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิดา แสงสิงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ โอรพันธ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กรรมการ รองศาสตราจารย์ประไพพิศ มุทิตาเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
เลขานุการ นายธนบดี ศรีพันธุ์วงศ์ เลขานุการคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
ผู้ช่วยเลขานุการ นางสาวเนตรนภิส ธีรชาติแพทย์
ผู้ช่วยเลขานุการ นางสาวธิมาพร ดิษรัก