หลักสูตร

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต (JC) (ภาคปกติ)

1. ชื่อหลักสูตร
     หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต
     Bachelor of Arts Program in Journalism

2. ชื่อปริญญา
     วารสารศาสตรบัณฑิต (ว.บ.)
     Bachelor of Arts (Journalism)
     B.A. (Journalism)

3. หน่วยงานรับผิดชอบ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

   4.1 ปรัชญา
     เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการและทักษะด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษ์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนอย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และจิตสำนึกต่อสาธารณะ รวมทั้ง เป็นผู้นำรอบรู้ และเท่าทันวิทยาการสมัยใหม่

   4.2 ความสำคัญ
     คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนในฐานะสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้านวารสารศาสตร์ ในระดับปริญญาแห่งแรกในประเทศไทย และพัฒนาองค์ความรู้ในการศึกษาและวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง มีการเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ที่มุ่งเน้นความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีและทักษะทางด้านวิชาชีพวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน รอบรู้ และสามารถนำไปประยุกต์และแก้ไขปัญหาในวิชาชีพด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   4.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
     เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้
     1) มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีและทักษะทางด้านวิชาชีพวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
     2) มีความรอบรู้และสามารถนำไปประยุกต์และแก้ไขปัญหาในวิชาชีพด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     3) มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์ และประยุกต์ความรู้เพื่อประโยชชน์ของสังคมทั้งในระดับชาติและระดับสากล
     4) เป็นนักวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนที่มีจิตสำนึก ความรับผิดชอบ และจริยธรรมอย่างเคร่งครัด 

5. กำหนดการเปิดสอน ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

6. ระบบการศึกษา ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้เวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ แต่ให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคปกติ

7. ระยะเวลาการศึกษา เป็นหลักสูตรการศึกษาเต็มเวลา หลักสูตรการศึกษา 4 ปี นักศึกษาต้องใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างน้อย 7 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ

8. การลงทะเบียนเรียน เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (พร้อมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ข้อ 10 (จดทะเบียนเรียนไม่ต่ำกว่าภาคการศึกษาละ 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต)

9. การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา การวัดผล ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2561โดยการวัดผลการศึกษาแบ่งเป็น 8 ระดับ มีชื่อและค่าระดับต่อหนึ่งหน่วยกิตดังต่อไปนี้

10. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
     1) ได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตร และมีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ำกว่า 132 หน่วยกิต
     2) ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
     3) ต้องได้ค่าระดับไม่ต่ำกว่า C ในวิชา วส.200/วส.300/วส.301/วส.490 หรือ วส.491
     4) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนด

หลักสูตรทั้งหมด