คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Faculty of Journalism and Mass Communication,
Thammasat University

To produce graduates with academic knowledge and skills in Journalism and Mass Communication, able to analyze, synthesize and critique in order to develop a body knowleadge of Journalism and Mass Communication, effectively in work Aware of morality, ethics, responsibility and public conscience, as well as being a leader, knowledgable and up-to-date with modern technology.

Aiming to be a leading institute in producing professionals and research in Journalism, media and communications to contribute to the country's development strategy and solve social problems, be recognized both national and international.

JC

1

Program Bachelor's Degree (Regular)

Bachelor of Arts Program in Journalism

Read more
BJM

2

Program Bachelor's Degree (International Program)

Bachelor of Arts Program in Journalism (Media Studies) (International Program)

Read more
PhD

3

Program Doctoral's Degree (Regular)

Doctor of Philosophy (Media and Communication)

Read more
MA

4

Program Master's Degree (Regular)

Master of Arts (Communication Studies)

Read more
MCA

5

Program Master's Degree (Special)

Master of Arts (Media and Content Administration)

Read more
MCM

6

Program Master's Degree (Special)

Master of Arts (Corporate Communication Management)

Read more

Education and Service Guidance

Current Student
Basic systems and services for current student Read more
Application
Enrollment information Read more
Academic Calendar
Faculty of Journalism and Mass Communication academic year Read more
Scholarship
Scholarship Announcement and Applicant Requirements Read more

News

View all
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ฉบับที่ 1 เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการสรรหาคณบดี

กำหนดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนตั้งแต่วันที่ 11 - 27 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ทั้งนี้ ขอและยื่นใบส...

Read more
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาฯ (EdPEx) ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่...

Read more
กลุ่มวิชาบริหารการสื่อสาร คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดโครงการ "Data Analytics for Communication Management"

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 กลุ่มวิชาบริหารการสื่อสาร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการ "Data Analytics for Communicatio...

Read more
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูต...

Read more
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา เยี่ยมคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย คุณพรพรรณ สุขน้อย หัวหน้าหมวดวิเทศสัมพันธ์และการบริการสาธารณะ และ...

Read more
คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดโครงการ "Pathway to Develop Deep Listening Skill" การอบรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง

คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดโครงการ "Pathway to Develop Deep Listening Skill" การอบรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง สำหรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ โดยได้รับ...

Read more