Bachelor Program (Thai)

Instructional Announcement

Date Activity Detail
9 Jan 2024 ตารางบรรยาย และกำหนดวันสอบกลางภาครายวิชา ในภาคเรียนที่ 2/2566 ตารางบรรยาย ห้องเรียน และวันสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน... Read more
8 Jan 2024 Submit a graduation notification form แจ้งจบการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติสำหรับนักศึกษาที่จดทะเบียนเรียนเป็นภาคเรียนสุดท้ายและจ... Read more
5 Jan 2024 การขอเอกสารฝึกงาน/ส่งตรวจรูปแบบสารนิพนธ์/ส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ วิดีโอบันทึกกิจกรรม เตรียมความพร้อมฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2564 นศ.เปิดดูได้อย่างเดียวและอาจต้อง l... Read more
25 Oct 2023 TCAS 2567 แนะนำหลักสูตรและการรับเข้า (ปริญญาตรี โครงการปกติ) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา 2567 Read more
19 Oct 2023 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเทียบรายวิชาศึกษาทั่วไป (ยื่นคะแนน GREATS) ประกาศรายชื่อ นศ. ได้รับการยกเว้นวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1 (ยื่นคะแนน GREATS) ตามที่ฝ่ายวิชาการ มธ. ... Read more