Bachelor Program (Thai)

Instructional Announcement

Date Activity Detail
13 Jun 2024 บันทึกกิจกรรม เตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 โครงการ “เตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 3” ประจำปีการศึกษา 2566วันอังค... Read more
16 May 2024 ขอผ่อนผันการชำระค่าจดทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2567 การขอผ่อนผันการชำระค่าจดทะเบียนเรียน 1. Downloadคำร้องจดทะเบียนเรียน ที่https://www.jc.tu.ac.th/th/... Read more
22 Apr 2024 กำหนดการขอโควตารายวิชา สถาบันภาษา EL ภาค 1/2567 สถาบันภาษาเปิดให้นักศึกษาขอโควตาทาง www.litu.tu.ac.th-->วิชาการ -->Registration Quota1 สามารถข... Read more
8 Jan 2024 Submit a graduation notification form แจ้งจบการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติสำหรับนักศึกษาที่จดทะเบียนเรียนเป็นภาคเรียนสุดท้ายและจ... Read more
5 Jan 2024 การขอเอกสารฝึกงาน/ส่งตรวจรูปแบบสารนิพนธ์/ส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ วิดีโอบันทึกกิจกรรม เตรียมความพร้อมฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2564 นศ.เปิดดูได้อย่างเดียวและอาจต้อง l... Read more