ขอผ่อนผันการชำระค่าจดทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2567

การขอผ่อนผันการชำระค่าจดทะเบียนเรียน

1. Download คำร้องจดทะเบียนเรียน ที่ https://www.jc.tu.ac.th/th/document-download

2. กรอกข้อมูล เลือกข้อ 5 ขอผ่อนผันการชำระค่าจดทะเบียนเรียน ภาค......./........... พร้อมระบุเหตุผลประกอบการพิจารณา 

ให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม (สามารถลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้) หรือกรอกคำร้องด้วยปากกาชนิดเขียนหน้าจอได้

3. ส่งไฟล์เอกสารมาที่ jctu.academic@gmail.com ตั้งชื่อเรื่องว่า ขอผ่อนผันค่าจดทะเบียน

ทั้งนี้ นักศึกษาต้องดำเนินการจดทะเบียนเรียนใน reg.tu.ac.th โดยยังไม่ต้องกดชำระเงิน และขอให้ดำเนินการชำระเงินให้เสร็จสิ้นก่อนการจดทะเบียนเรียนในภาคเรียนถัดไป

หากยังมีหนี้ค้างชำระ นักศึกษาจะไม่สามารถจดทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปได้

 

ส่งคำร้อง

ภาคเรียนที่ 1/2567 ก่อนวันที่ 31 พ.ค. 2567

ภาคเรียนที่ 2/2567 ก่อนวันที่ 31 ต.ค. 2567

เพื่อให้คณะดำเนินการเสนอขออนุมัติและส่งให้สำนักงานทะเบียนบันทึกข้อมูลในระบบจดทะเบียนต่อไป