ปริญญาตรี (ภาคภาษาไทย)

ติดต่องานบริการการศึกษาและวิชาการ

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ชั้น 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 0-2696-6267
โทรสาร: 0-2986-8327
Email: jcacademic@tu.ac.th