ปริญญาตรี (ภาคภาษาไทย)

ประกาศเกี่ยวกับการเรียนการสอน

วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
3 ต.ค. 2565 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ ประกาศคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ... อ่านเพิ่มเติม