แจ้งจบการศึกษา แจ้งจบล่าช้า ยกเลิกการแจ้งจบ

แจ้งจบการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ
สำหรับนักศึกษาที่จดทะเบียนเรียนเป็นภาคเรียนสุดท้ายและจะจบการศึกษา ในปีการศึกษา 2566
     - ภาคเรียนที่ 1/2566  แจ้งจบในระบบของสำนักงานทะเบียน  ระหว่างวันที่ 15-28 สิงหาคม 2566
     - ภาคเรียนที่ 2/2566  แจ้งจบในระบบของสำนักงานทะเบียน  ระหว่างวันที่ 8-21 มกราคม 2567
     - ภาคฤดูร้อน/2566  แจ้งจบในระบบของสำนักงานทะเบียน  ระหว่างวันที่ 10-16 มิถุนายน 2567

ขอให้ดำเนินการ ดังนี้ 
     1*   แจ้งจบการศึกษาที่ www.reg.tu.ac.th  ตามขั้นการแจ้งจบการศึกษา ตามวันและเวลาที่ประกาศในปฏิทินการศึกษาของสำนักงานทะเบียน https://www.reg.tu.ac.th/th/post/read/686 
     2*  ส่งแบบฟอร์มเอกสารแจ้งจบ (หลักสูตร 2556-2561) จาก เอกสารแจ้งจบ หลักสูตร 2561 หรือ https://www.jc.tu.ac.th/th/document-download กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ไม่ต้อง ให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามในแบบพิมพ์เสนอชื่อเพื่อรับปริญญา หน้าที่ 2 พร้อมแนบเอกสารยืนยันการแจ้งจบการศึกษาที่สั่งพิมพ์จาก reg.tu.ac.th 
     3*  ส่งเอกสารโดยเลือกช่องทางดังนี้


การแจ้บจบการศึกษาล่าช้า

สำหรับนักศึกษาที่แจ้งจบการศึกษาใน reg.tu.ac.th ไม่ทันตามช่วงเวลาที่กำหนด ขอให้ดำเนินการ ก่อน วันสุดท้ายของภาคการศึกษาที่จบการศึกษา
 
 
ดาวโหลดคำร้องแจ้บจบล่าช้า แบบฟอร์มแจ้งจบล่าช้า     กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
และส่งแบบฟอร์มแจ้งจบล่าช้า พร้อมเอกสารแจ้งจบ  https://www.jc.tu.ac.th/th/document-download
โดยรวมเอกสารเป็นไฟล์เดียวกัน และ -ส่งผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ที่ https://forms.office.com/r/aPMaKYv1Fx
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. หลังได้รับเอกสาร คณะจะดำเนินการส่งเรื่องไปสำนักงานทะเบียนนักศึกษา
2. สำนักงานทะเบียนเปิดระบบแจ้งจบการศึกษาทาง reg.tu.ac.th ให้นักศึกษาดำเนินการ โดยจะแจ้งกำหนดวันให้ทราบ
ว่าสามารถดำเนินการได้ช่วงเวลาใด
3. หลังแจ้งจบการศึกษา reg.tu.ac.th นักศึกษาจึงจะสามารถอัโหลดเอกสารยืนยันการแจ้งจบการศึกษา
และใช้งาน App TU Picnow ได้ 3 วันทำการหลังส่งเอกสารยืนยันการจบการศึกษา
 
 
 
การขอยกเลิกการแจ้งจบการศึกษา
     เนื่องจากไม่สามารถสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ได้แจ้งจบการศึกษา ขอให้กรอกแบบฟอร์มขอยกเลิกการแจ้งจบการศึกษา และส่งเอกสารฉบับจริงที่ห้องงานบริการการศึกษาและวิชาการ เท่านั้น ก่อนกำหนดวันแจ้งจบการศึกษา ในภาคเรียนที่จะจบ ไม่น้อยกว่า 10 วันเพื่อจะได้แจ้งจบการศึกษาในระบบออนไลน์ได้ตามปกติ ดาวโหลดแบบฟอร์ม แบบฟอร์มขอยกเลิกการแจ้งจบการศึกษา และแจ้งจบการศึกษาตามปกติในภาคเรียนถัดไปที่จะจบการศึกษา