Submit a graduation notification form

แจ้งจบการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ
สำหรับนักศึกษาที่จดทะเบียนเรียนเป็นภาคเรียนสุดท้ายและจะจบการศึกษา ในปีการศึกษา 2565
     - ภาคเรียนที่ 1/2565  แจ้งจบในระบบของสำนักงานทะเบียน  ระหว่างวันที่ 9-21 สิงหาคม 2564
     - ภาคเรียนที่ 2/2565  แจ้งจบในระบบของสำนักงานทะเบียน  ระหว่างวันที่ 9-22 มกราคม 2566
     - ภาคฤดูร้อน/2565  แจ้งจบในระบบของสำนักงานทะเบียน  ระหว่างวันที่ 12-18 มิถุนายน 2566
ขอให้ดำเนินการ ดังนี้ 
     1*   แจ้งจบการศึกษาที่ www.reg.tu.ac.th  ตามขั้นการแจ้งจบการศึกษา ตามวันและเวลาที่ประกาศในปฏิทินการศึกษาของสำนักงานทะเบียน https://www.reg.tu.ac.th/th/post/read/686 
     2*  ส่งแบบฟอร์มเอกสารแจ้งจบ (หลักสูตร 2556-2561) จาก เอกสารแจ้งจบ หลักสูตร 2561 หรือ https://www.jc.tu.ac.th/th/document-download กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ไม่ต้อง ให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามในแบบพิมพ์เสนอชื่อเพื่อรับปริญญา หน้าที่ 2 พร้อมแนบเอกสารยืนยันการแจ้งจบการศึกษาที่สั่งพิมพ์จาก reg.tu.ac.th 
     3*  ส่งเอกสารโดยเลือกช่องทางดังนี้


การแจ้บจบการศึกษาล่าช้า

 
สำหรับนักศึกษาที่แจ้งจบการศึกษาใน reg.tu.ac.th ไม่ทันตามช่วงเวลาที่กำหนด ขอให้ดำเนินการ ก่อน วันสุดท้ายของภาคการศึกษาที่จบการศึกษา
 
 
ดาวโหลดคำร้องแจ้บจบล่าช้า แบบฟอร์มแจ้งจบล่าช้า ส่งแบบฟอร์มแจ้งจบล่าช้า พร้อมเอกสารแจ้งจบ โดยส่งเอกสารฉบับจริง ที่ห้องงานบริการการศึกษาและวิชาการ เท่านั้น
 
การขอยกเลิกการแจ้งจบการศึกษา
     เนื่องจากไม่สามารถสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ได้แจ้งจบการศึกษา ขอให้กรอกแบบฟอร์มขอยกเลิกการแจ้งจบการศึกษา และส่งเอกสารฉบับจริงที่ห้องงานบริการการศึกษาและวิชาการ เท่านั้น ก่อนกำหนดวันแจ้งจบการศึกษา ในภาคเรียนที่จะจบ ไม่น้อยกว่า 10 วันเพื่อจะได้แจ้งจบการศึกษาในระบบออนไลน์ได้ตามปกติ ดาวโหลดแบบฟอร์ม แบบฟอร์มขอยกเลิกการแจ้งจบการศึกษา และแจ้งจบการศึกษาตามปกติในภาคเรียนถัดไปที่จะจบการศึกษา