ปริญญาตรี (ภาคภาษาไทย)

ประกาศเกี่ยวกับการเรียนการสอน

วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
19 ต.ค. 2566 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเทียบรายวิชาศึกษาทั่วไป (ยื่นคะแนน GREATS) ประกาศรายชื่อ นศ. ได้รับการยกเว้นวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 1 (ยื่นคะแนน GREATS) ตามที่ฝ่ายวิชาการ มธ. ... อ่านเพิ่มเติม
18 ต.ค. 2566 ขั้นตอนการยื่นคำร้องกรณีต่างๆ เกี่ยวกับการเรียน ขั้นตอนการยื่นคำร้องกรณีต่างๆ สำหรับนักศึกษาโครงการปริญญาตรี (ภาคปกติ) อ่านเพิ่มเติม
3 ส.ค. 2566 เอกสารและสไลด์ประกอบการบรรยาย ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2566 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา2566 วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม2566 เวล... อ่านเพิ่มเติม
25 ก.ค. 2566 ขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต (แรกเข้าศึกษา) ขั้นตอนการขอเทียบโอนหน่วยกิต นักศึกษาที่เคยศึกษามาแล้วจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือจากสถาบันอื่น ปร... อ่านเพิ่มเติม
3 ต.ค. 2565 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ ประกาศคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ... อ่านเพิ่มเติม