ปริญญาตรี (ภาคภาษาไทย)

ประกาศเกี่ยวกับการเรียนการสอน

วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
25 ก.ค. 2566 ขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต (แรกเข้าศึกษา) ขั้นตอนการขอเทียบโอนหน่วยกิต นักศึกษาที่เคยศึกษามาแล้วจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือจากสถาบันอื่น ปร... อ่านเพิ่มเติม
7 ก.ค. 2566 การขอเอกสารฝึกงาน/ส่งตรวจรูปแบบสารนิพนธ์/ส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ วิดีโอบันทึกกิจกรรม เตรียมความพร้อมฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2564 นศ.เปิดดูได้อย่างเดียวและอาจต้อง l... อ่านเพิ่มเติม
4 ก.ค. 2566 แจ้งจบการศึกษา แจ้งจบล่าช้า ยกเลิกการแจ้งจบ แจ้งจบการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติสำหรับนักศึกษาที่จดทะเบียนเรียนเป็นภาคเรียนสุดท้ายและจ... อ่านเพิ่มเติม
3 ก.ค. 2566 ขั้นตอนการยื่นคำร้องกรณีต่างๆ เกี่ยวกับการเรียน ขั้นตอนการยื่นคำร้องกรณีต่างๆ สำหรับนักศึกษาโครงการปริญญาตรี (ภาคปกติ) อ่านเพิ่มเติม
19 มิ.ย. 2566 แบบสอบถามภาวะการมีงานทำและแบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2564 เรียน บัณฑิตคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน รุ่นปีการศึกษา 2564 ทุกท่าน ทั้งโครงการภาคปกติ (JC) และหล... อ่านเพิ่มเติม