ปริญญาตรี (ภาคภาษาไทย)

ประกาศเกี่ยวกับการเรียนการสอน

วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
20 ก.ย. 2566 กำหนดขอโควตา ภาค 2/2566 คณะศิลปศาสตร์ กำหนดการขอโควตารายวิชา คณะศิลปศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2566 วันที่ 9-16 ต.ค. 66 ทาง http://www.liberalar... อ่านเพิ่มเติม
12 ก.ย. 2566 ขอโควตาวิชา LAS101 ศศ.101 การคิด อ่านและเขียนอย่างมีวิจารณญาณ ภาค 2/2566 นักศึกษาที่ประสงค์จดทะเบียนเรียนรายวิชา ศศ.101 การคิด อ่านและเขียนอย่างมีวิจารณญาณ ของคณะศิลปศาสตร์ ... อ่านเพิ่มเติม
12 ก.ย. 2566 ขอโควตารายวิชา สถาบันภาษา ภาค 2/2566 สถาบันภาษาเปิดให้นักศึกษาขอโควตาวิชา EL 2xx, EL3xx รอบแรก ภาค 2/2566ทาง ww.litu.tu.ac.th-->Regist... อ่านเพิ่มเติม
16 ส.ค. 2566 ตารางบรรยายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (วันสอบกลางภาค) ตารางสอนระดับปริญญาตรี "หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต" (ศูนย์รังสิต) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มห... อ่านเพิ่มเติม
3 ส.ค. 2566 เอกสารและสไลด์ประกอบการบรรยาย ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2566 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา2566 วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม2566 เวล... อ่านเพิ่มเติม