ปริญญาตรี (ภาคภาษาไทย)

ประกาศเกี่ยวกับการเรียนการสอน

วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
13 มิ.ย. 2567 บันทึกกิจกรรม เตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 โครงการ “เตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 3” ประจำปีการศึกษา 2566วันอังค... อ่านเพิ่มเติม
16 พ.ค. 2567 ขอผ่อนผันการชำระค่าจดทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2567 การขอผ่อนผันการชำระค่าจดทะเบียนเรียน 1. Downloadคำร้องจดทะเบียนเรียน ที่https://www.jc.tu.ac.th/th/... อ่านเพิ่มเติม
8 ม.ค. 2567 แจ้งจบการศึกษา แจ้งจบล่าช้า ยกเลิกการแจ้งจบ แจ้งจบการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติสำหรับนักศึกษาที่จดทะเบียนเรียนเป็นภาคเรียนสุดท้ายและจ... อ่านเพิ่มเติม
5 ม.ค. 2567 การขอเอกสารฝึกงาน/ส่งตรวจรูปแบบสารนิพนธ์/ส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ เอกสารเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (ฉบับเต็ม) เอกสารประกอบการบรรยาย เตรียมความพร้อมสำหรับการ... อ่านเพิ่มเติม
25 ต.ค. 2566 TCAS 2567 แนะนำหลักสูตรและการรับเข้า (ปริญญาตรี โครงการปกติ) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา 2567 แนะนำหลักสูตรและการรับเข้า (ปริญญาตรี โครงการปกติ) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา 25... อ่านเพิ่มเติม