บันทึกกิจกรรม เตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

โครงการ “เตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 3” ประจำปีการศึกษา 2566
 
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567  เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้อง JC213 ชั้น 2 และระบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams)

นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว สามารถดูบันทึกการจัดกิจกรรมดังกล่าว

โดยต้อง log in เข้าระบบด้วย เมล @ dome.tu.ac.th ของนักศึกษา 

Vedio โครงการ
https://tuipied.sharepoint.com/sites/32564948/Shared%20Documents/General/Recordings/General-20240604_133911-Meeting%20Recording.mp4?web=1&referrer=Teams.TEAMS-ELECTRON&referrerScenario=MeetingChicletGetLink.view.view

 

ลิงก็สำรอง https://drive.google.com/file/d/1KQnkXUUI4yByvGWGH_GlICY2B6HnygQv/view?usp=sharing

 

เอกสารประกอบการบรรยาย เอกสาร เตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงาน ปีการศึกษา 2566

แบบฟอร์มและ คำร้องต่างๆ เกี่ยวกับการฝึกงานและจัดทำสารนิพนธ์  https://www.jc.tu.ac.th/th/document-download