โครงการวารสารศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ
 
Webboard
ประมวลภาพกิจกรรม
จดหมายข่าว & วารสารศาสตร์
 
งานประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้ในองค์กร
 
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “เทคนิคการประกาศและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง รุ่นที่ 2”
วารสารวิชาการ "วารสารศาสตร์" สั่งซื้อได้ที่ห้องสมุดคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ท่าพระจันทร์ และคณะวารสารศาสตร์ฯ ศูนย์รังสิต หรือ โทร. 0-2696-6220
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาของคณะวารสารศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2559
แบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ การบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตารางสอนระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 1/2559 (กำหนดผู้สอน ปรับปรุงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)
ปฏิทินการศึกษา (กิจกรรม) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
การฝึกงาน และการศึกษาเฉพาะเรื่อง วิชา วส.490 วส.491 ปีการศึกษา 2559
ขั้นตอนการฝึกงาน และการศึกษาเฉพาะเรื่อง (250859)
ปฏิทินกำหนดวันตรวจรูปแบบและส่งสารนิพนธ์ (250859)
QUOTA 2559
กำหนดวันแจ้งความจำนงจดทะเบียนเรียนรายวิชาที่กำหนดเป็นโควตาคณะวารสารศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2559
ตารางเวลาบรรยายวิชาที่กำหนดเป็นโควตา ภาค 1, ภาค 2 ประจำปีการศึกษา 2559
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้โควตาวิชา ภาค 2/2559 (รอบ 1)
JC207(JC221) JC207(JC227) JC221 JC230 JC231 JC270
JC280 JC281 JC302 JC330 JC331(JC340) JC339(JC239) JC360
JC362 JC366 JC437(JC447) JC438 JC461 JC463 JC477
   
ข้อมูลอื่นๆ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ
ขอความร่วมมือนักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยตอบแบบสอบถามออนไลน์
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (TU GET)
 
ประกาศทุนการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาของคณะวารสารศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2559

ขอให้จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เอกสารหมายเลข 1 แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
เอกสารหมายเลข 2 เแบบฟอร์มรายการขอตั้งครุภัณฑ์
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
การประเมินผลงานประจำปีของอาจารย์ งวดที่ 2/2559
(งวดที่ 2 ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2558- 31 พฤษภาคม 2559) กำหนดส่งภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2559
แบบประเมินผลงานประจำปีของอาจารย์ฯ
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ งวด 2/2559
(งวดที่ 2 ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2558- 31 พฤษภาคม 2559) กำหนดส่งภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2559
แบบประเมินผลงานประจำปี
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรปีงบประมาณ 2556 (ฉบับที่ 2)
สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และประกาศคณะวารสารศาสตร์ เรื่อง ภาระงานขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและเทียบเคียง คณะวารสารศาสตร์ฯ
เชิญส่งบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ "วารสารศาสตร์"
   
 
 
 
     
 
   
     
 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ 0-2696-6215, โทรสาร 0-2696-6218
email: jcpr.tu@gmail.com
อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี ชั้น 4
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2733, 2734 โทรสาร 0-2613-2726
email: mcmajc@yahoo.com