โครงการวารสารศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ
 
Webboard
ประมวลภาพกิจกรรม
จดหมายข่าว & วารสารศาสตร์
 
งานประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้ในองค์กร
 
วารสารวิชาการ "วารสารศาสตร์" สั่งซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต หรือ โทร. 0-2696-6220
มธ. เลื่อนและขยายการจัดการเรียนการสอนภาค 2/2556 และภาคฤดูร้อนหนึ่ง/2556 ดังนี้ (ด่วนที่สุด)
  1. ปฎิทินการศึกษา(กิจกรรม) ชั้นปริญญาตรี ภาค 2/2556 และภาคฤดูร้อนหนึ่ง/2556 
2. ปฎิทินการศึกษา(กิจกรรม) บัณฑิตศึกษา ภาค 2/2556 และภาคฤดูร้อน/2556 
3. ตารางสอบกลางภาคและสอบไล่ภาค 2/2556 ระดับปริญญาตรี ปกติ 
4. ปฎิทินการส่งผลสอบไล่ ภาค 1-2/2556 และภาคฤดูร้อนหนึ่ง/2556 ระดับปริญญาตรี 
5. ปฎิทินการส่งผลสอบไล่ ภาค 1-2/2556 และภาคฤดูร้อน/2556 ระดับบัณฑิตศึกษา 
มติที่ประชุม กบม. ครั้งที่ 20/2556 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2556 เวลา 10.00 น.
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ 6 ธันวาคม 2556
หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2552 และ พ.ศ.2556 เปิดวิชาสอนเสริมเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษในวิชา วส.309 (329) การสื่อสารสาธารณะเพื่อการรณรงค์ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2556 เป็นต้นไป
กำหนดเวลาบรรยายลักษณะวิชาต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2556 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราคม 2556)
หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2556 เปลี่ยนแปลงวิชาบังคับก่อน จำนวน 5 วิชา ตั้งแต่ภาค 1/2557
วส.228 การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ
วส.326 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
วส.328 การสื่อสารทางการเมือง
วส.329 การสื่อสารสาธารณะเพื่อการรณรงค์
วส.421 การวางแผนและกลยุทธ์การสื่อสาร
หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2552 เปลี่ยนแปลงวิชาบังคับก่อน จำนวน 2 วิชา ตั้งแต่ภาค 1/2556
วส.208 การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ
วส.309 การสื่อสารสาธารณะเพื่อการรณรงค์
   
QUOTA 2557
กำหนดวันแจ้งความจำนงจดทะเบียนเรียนรายวิชาที่กำหนดเป็นโควตาคณะวารสารศาสตร์ฯ ภาค 1 และ ภาค 2 ปีการศึกษา 2557
ตารางเวลาบรรยายลักษณะวิชาที่กำหนดเป็นโควตา ภาค 1 และ ภาคา 2 ปีการศึกษา 2557
   
การฝึกงาน และการศึกษาเฉพาะเรื่อง วิชา วส.490 วส.491
ขั้นตอนการฝึกงาน และการศึกษาเฉพาะเรื่อง ปีการศึกษา 2556 (แก้ไข)
ตารางการฝึกงาน และระยะเวลากำหนดส่งสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2556 (แก้ไข)
คู่มือสารนิพนธ์
ดาวน์โหลดคำร้องฝึกงาน
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม คำร้อง ต่างๆ
   
ขอความร่วมมือนักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยตอบแบบสอบถามออนไลน์
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (TU GET)
   
ประกาศทุนการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
   

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ งวด 1/2557 (ช่วง 1 เมษายน - 30 กันยายน 2556) กำหนดส่งภายในวันที่ 10 มกราคม 2557
ประกาศ การทดสอบภาษาอังกฤษ TU GET และสมัครเพื่อคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ไปเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษ ณ ต่างประเทศ
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2557
สอบสัมภาษณ์ เดือน พฤษภาคม 2557
ปฏิทินการรับสมัครสอบ TU GET
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรปีงบประมาณ 2556 (ฉบับที่ 2)
สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และประกาศคณะวารสารศาสตร์ เรื่อง ภาระงานขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและเทียบเคียง คณะวารสารศาสตร์ฯ
   
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม มคอ. 3-6
เชิญส่งบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ "วารสารศาสตร์"
   
การจัดทำงบประมาณ ปี 2558 และล่วงหน้า 2 ปี (พ.ศ. 2559 - 2560)
 
1. บันทึกข้อความ เรื่่อง ขอให้จัดทำคำของบประมาณ
2. เอกสารหมายเลข 1 รายการครุภัณฑ์ที่ขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
3. เอกสารหมายเลข 2 แบบฟอร์มรายการครุภัณฑ์ที่ขอตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560
4. เอกสารหมายเลข 3 แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณหน่วยงาน ปี 2558 - 2560
5. เอกสารหมายเลข 4 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
   
 
 
 
     
 
   
     
 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ 0-2696-6215, โทรสาร 0-2696-6218
email: jcpr.tu@gmail.com
อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี ชั้น 4
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2733, 2734 โทรสาร 0-2613-2726
email: mcmajc@yahoo.com