โครงการวารสารศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ
 
Webboard
ประมวลภาพกิจกรรม
จดหมายข่าว & วารสารศาสตร์
 
งานประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้ในองค์กร
 
B.J.M. Admission 2016
โครงการหลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ (B.J.M.) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 - 8 มกราคม 2559
วารสารวิชาการ "วารสารศาสตร์" สั่งซื้อได้ที่ห้องสมุดคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ท่าพระจันทร์ และคณะวารสารศาสตร์ฯ ศูนย์รังสิต หรือ โทร. 0-2696-6220
   
ปีการศึกษา 2558
  แบบฟอร์มและเกณฑ์ขอเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
ระหว่างวันที่ 17 - 28 สิงหาคม 2558 เท่านั้น
  ปฏิทินการศึกษา (กิจกรรม) ชั้นปริญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
  ตารางสอนระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 1/2558 (ภาคปกติ) / update: 140858
QUOTA 2558
กำหนดวันแจ้งความจำนงจดทะเบียนเรียนรายวิชาที่กำหนดเป็นโควตาคณะวารสารศาสตร์ฯ ภาค 2 ปีการศึกษา 2558
ตารางเวลาบรรยายลักษณะวิชาที่กำหนดเป็นโควตา ภาค 2 ปีการศึกษา 2558
(ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2558)
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้โควตาวิชา ภาค 2/2558
JC206(JC221) JC207(JC227) JC211 JC230 JC231 JC232 JC251 JC252(JC351)
JC270 JC273 JC280 JC281 JC302 JC310 JC313 JC315
JC330 JC331(JC340) JC339(JC239) JC352 JC353 JC360 JC362 JC366
JC383 JC437(JC447) JC438 JC453 JC456 JC457 JC459(JC359) JC461 JC463 JC477
   
การฝึกงาน และการศึกษาเฉพาะเรื่อง วิชา วส.490 วส.491 ปีการศึกษา 2558
ขั้นตอนการฝึกงาน และการศึกษาเฉพาะเรื่อง (5 ต.ค. 58)
ตารางการฝึกงาน และระยะเวลากำหนดส่งสารนิพนธ์ (5 ต.ค. 58)
ข้อมูลอื่นๆ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ
ขอความร่วมมือนักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยตอบแบบสอบถามออนไลน์
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (TU GET)
 
ประกาศทุนการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณะวารสารศาสตร์ฯ กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1

การจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กำหนดส่งภายในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558
บันทึกข้อความ เรื่อง ขอให้จัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เอกสารหมายเลข 1
เอกสารหมายเลข 3
การประเมินผลงานประจำปีของอาจารย์ งวดที่ 2/2558
(งวดที่ 2 ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2557- 31 พฤษภาคม 2558) กำหนดส่งภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2558
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ งวด 1/2558
(งวดที่ 2 ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2557- 31 พฤษภาคม 2558) กำหนดส่งภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2558
ประกาศ การทดสอบภาษาอังกฤษ TU GET และสมัครเพื่อคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการไปเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษ ณ ต่างประเทศ
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยทั่วไป 
จากกองทุนวิจัยคณะวารสารศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2558
 
ภายในวันที่ 23 เมษายน 2558
เชิญส่งบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ "วารสารศาสตร์"
การจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และล่วงหน้า 2 ปี (พ.ศ. 2560 - 2561)
 
1. บันทึกข้อความ เรื่่อง ขอให้จัดทำคำของบประมาณ
2. เอกสารหมายเลข 1 แบบฟอร์มรายการครุภัณฑ์ที่ขอตั้งงบรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561
3. เอกสารหมายเลข 2 แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561
   
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรปีงบประมาณ 2556 (ฉบับที่ 2)
สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และประกาศคณะวารสารศาสตร์ เรื่อง ภาระงานขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและเทียบเคียง คณะวารสารศาสตร์ฯ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม มคอ. 3-6
   
 
 
 
     
 
   
     
 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ 0-2696-6215, โทรสาร 0-2696-6218
email: jcpr.tu@gmail.com
อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี ชั้น 4
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2733, 2734 โทรสาร 0-2613-2726
email: mcmajc@yahoo.com