โครงการวารสารศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ
 
Webboard
ประมวลภาพกิจกรรม
จดหมายข่าว & วารสารศาสตร์
 
งานประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้ในองค์กร
 
วารสารวิชาการ "วารสารศาสตร์" สั่งซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต หรือ โทร. 0-2696-6220
มธ. เลื่อนและขยายการจัดการเรียนการสอนภาค 2/2556 และภาคฤดูร้อนหนึ่ง/2556 ดังนี้ (ด่วนที่สุด)
  1. ปฎิทินการศึกษา(กิจกรรม) ชั้นปริญญาตรี ภาค 2/2556 และภาคฤดูร้อนหนึ่ง/2556 
2. ปฎิทินการศึกษา(กิจกรรม) บัณฑิตศึกษา ภาค 2/2556 และภาคฤดูร้อน/2556 
3. ตารางสอบกลางภาคและสอบไล่ภาค 2/2556 ระดับปริญญาตรี ปกติ 
4. ปฎิทินการส่งผลสอบไล่ ภาค 1-2/2556 และภาคฤดูร้อนหนึ่ง/2556 ระดับปริญญาตรี 
5. ปฎิทินการส่งผลสอบไล่ ภาค 1-2/2556 และภาคฤดูร้อน/2556 ระดับบัณฑิตศึกษา 
มติที่ประชุม กบม. ครั้งที่ 20/2556 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2556 เวลา 10.00 น.
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ 6 ธันวาคม 2556
หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2552 และ พ.ศ.2556 เปิดวิชาสอนเสริมเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษในวิชา วส.309 (329) การสื่อสารสาธารณะเพื่อการรณรงค์ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2556 เป็นต้นไป
ตารางการใช้ห้องบรรยาย ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาค 2/2556 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ต.ค. 56)
ตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาค 2/2556 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ต.ค. 56)
กำหนดเวลาบรรยายลักษณะวิชาต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2556 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราคม 2556)
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556
หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2556 เปลี่ยนแปลงวิชาบังคับก่อน จำนวน 5 วิชา ตั้งแต่ภาค 1/2557
วส.228 การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ
วส.326 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
วส.328 การสื่อสารทางการเมือง
วส.329 การสื่อสารสาธารณะเพื่อการรณรงค์
วส.421 การวางแผนและกลยุทธ์การสื่อสาร
หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2552 เปลี่ยนแปลงวิชาบังคับก่อน จำนวน 2 วิชา ตั้งแต่ภาค 1/2556
วส.208 การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ
วส.309 การสื่อสารสาธารณะเพื่อการรณรงค์
   
QUOTA 2556
ประกาศผลโควตาวิชาคณะวารสารศาสตร์ฯ ภาค 2/2556 รอบที่ 2
1. jc200 jc201(jc301) jc280 jc206 jc207 jc211 jc230
2. jc231 jc232 jc250 jc251 jc270 jc281 jc273
3. jc301(jc220) jc302 jc310 jc313 jc315 jc330 jc331 jc339
4. jc360 jc366 jc368 jc383 jc437 jc438 jc252 jc353
5. jc453 jc456 jc459 jc460 jc461 jc463 jc467 jc477
 
ประกาศจำนวนโควตาวิชาเปิดรับเพิ่ม ภาค 2/2556 รอบที่ 2
กำหนดวันแจ้งความจำนงจดทะเบียนเรียนรายวิชาที่กำหนดเป็นโควตาคณะวารสารศาสตร์ฯ ภาค 2/2556
ตารางเวลาบรรยายลักษณะวิชาที่กำหนดเป็นโควตา ภาค 2 ปีการศึกษา 2556
   
การฝึกงาน และการศึกษาเฉพาะเรื่อง วิชา วส.490 วส.491
ขั้นตอนการฝึกงาน และการศึกษาเฉพาะเรื่อง ปีการศึกษา 2556 (แก้ไข)
ตารางการฝึกงาน และระยะเวลากำหนดส่งสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2556 (แก้ไข)
คู่มือสารนิพนธ์
ดาวน์โหลดคำร้องฝึกงาน
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม คำร้อง ต่างๆ
   
ขอความร่วมมือนักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยตอบแบบสอบถามออนไลน์
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (TU GET)
   
ประกาศทุนการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
   
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาร่วมส่งบทความจากวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา (ด้านสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์) เพื่อนำเสนอใน โครงการจัดประชุมสัมมนาบทความทางวิชาการจากวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ (Proceedings) ประจำปี 2556 กำหนดเปิดรับบทความฯ จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2557
   

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ งวด 1/2557 (ช่วง 1 เมษายน - 30 กันยายน 2556) กำหนดส่งภายในวันที่ 10 มกราคม 2557
ประกาศ การทดสอบภาษาอังกฤษ TU GET และสมัครเพื่อคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ไปเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษ ณ ต่างประเทศ
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2557
สอบสัมภาษณ์ เดือน พฤษภาคม 2557
ปฏิทินการรับสมัครสอบ TU GET
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรปีงบประมาณ 2556 (ฉบับที่ 2)
สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และประกาศคณะวารสารศาสตร์ เรื่อง ภาระงานขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและเทียบเคียง คณะวารสารศาสตร์ฯ
   
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม มคอ. 3-6
เชิญส่งบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ "วารสารศาสตร์"
   
การจัดทำงบประมาณ ปี 2558 และล่วงหน้า 2 ปี (พ.ศ. 2559 - 2560)
 
1. บันทึกข้อความ เรื่่อง ขอให้จัดทำคำของบประมาณ
2. เอกสารหมายเลข 1 รายการครุภัณฑ์ที่ขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
3. เอกสารหมายเลข 2 แบบฟอร์มรายการครุภัณฑ์ที่ขอตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560
4. เอกสารหมายเลข 3 แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณหน่วยงาน ปี 2558 - 2560
5. เอกสารหมายเลข 4 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
   
 
 
 
     
 
   
     
 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ 0-2696-6215, โทรสาร 0-2696-6218
email: jcpr.tu@gmail.com
อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี ชั้น 4
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2733, 2734 โทรสาร 0-2613-2726
email: mcmajc@yahoo.com