โครงการวารสารศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ
 
Webboard
ประมวลภาพกิจกรรม
จดหมายข่าว & วารสารศาสตร์
 
งานประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้ในองค์กร
 
แนวทางการบริหารคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ของ รองศาสตราจารย์พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช
วารสารวิชาการ "วารสารศาสตร์" สั่งซื้อได้ที่ห้องสมุดคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ท่าพระจันทร์ และคณะวารสารศาสตร์ฯ ศูนย์รังสิต หรือ โทร. 0-2696-6220
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2558
  โครงการพิเศษ :
ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน (MCA)
  กำหนดสอบ วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร (MCM)
  กำหนดสอบ วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2558 เวลา 13.30 - 16.30 น.
รับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
  โครงการปกติ :
ปริญญาเอก สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
  สมัครออนไลน์ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 - 12 มิ.ย. 2558
ปริญญาโท สาขาวิชาสื่อสารมวลชน (MA)
  สมัครออนไลน์ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 - 13 มีนาคม 2558
   
ปีการศึกษา 2558
  กำหนดเวลาบรรยายลักษณะวิชาต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2558
(ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2558)
ปีการศึกษา 2557
  ตารางสอนระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาค 2/2557 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2558)
  ปฏิทินการศึกษา (กิจกรรม) ชั้นปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2557
  กำหนดเวลาบรรยายลักษณะวิชาต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2557 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2557)
QUOTA 2558
กำหนดวันแจ้งความจำนงจดทะเบียนเรียนรายวิชาที่กำหนดเป็นโควตาคณะวารสารศาสตร์ฯ ภาค 1 และ ภาค 2 ปีการศึกษา 2558
ตารางเวลาบรรยายลักษณะวิชาที่กำหนดเป็นโควตา ภาค 1 และ ภาค 2 ปีการศึกษา 2558
(ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2558)
QUOTA 2557
ตารางเวลาบรรยายลักษณะวิชาที่กำหนดเป็นโควตา ภาค 1 และ ภาค 2 ปีการศึกษา 2557
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้โควตาวิชา ภาค 2/2557 (รอบ 2)
JC206(JC221) JC207(JC227) JC211 JC230 JC231 JC232
JC250 JC251 JC252(JC351) JC270 JC273 JC280 JC281 JC302 JC313 JC315
JC331(JC340) JC339 JC352 JC353 JC360 JC366 JC368 JC383
JC438 JC453 JC456 JC457 JC459(JC359) JC460 JC461 JC463 JC477
   
การฝึกงาน และการศึกษาเฉพาะเรื่อง วิชา วส.490 วส.491 ปีการศึกษา 2557
ขั้นตอนการฝึกงาน และการศึกษาเฉพาะเรื่อง (04 ก.ค. 57)
ตารางการฝึกงาน และระยะเวลากำหนดส่งสารนิพนธ์ (04 ก.ค. 57)
ข้อมูลอื่นๆ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ
ขอความร่วมมือนักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยตอบแบบสอบถามออนไลน์
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (TU GET)
   
ประกาศทุนการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
   

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยทั่วไป 
จากกองทุนวิจัยคณะวารสารศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2558
 
ภายในวันที่ 23 เมษายน 2558
เชิญส่งบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ "วารสารศาสตร์"
การจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และล่วงหน้า 2 ปี (พ.ศ. 2560 - 2561)
 
1. บันทึกข้อความ เรื่่อง ขอให้จัดทำคำของบประมาณ
2. เอกสารหมายเลข 1 แบบฟอร์มรายการครุภัณฑ์ที่ขอตั้งงบรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561
3. เอกสารหมายเลข 2 แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561
   
การประเมินผลงานประจำปีของอาจารย์ งวดที่ 1/2558
(ช่วง 1 เมษายน 2557- 30 พฤศจิกายน 2557) กำหนดส่งภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2557
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ งวด 1/2558
(ช่วง 1 เมษายน 2557 - 30 พฤศจิกายน 2557) กำหนดส่งภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2557
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรปีงบประมาณ 2556 (ฉบับที่ 2)
สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และประกาศคณะวารสารศาสตร์ เรื่อง ภาระงานขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและเทียบเคียง คณะวารสารศาสตร์ฯ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม มคอ. 3-6
   
 
 
 
     
 
   
     
 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ 0-2696-6215, โทรสาร 0-2696-6218
email: jcpr.tu@gmail.com
อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี ชั้น 4
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2733, 2734 โทรสาร 0-2613-2726
email: mcmajc@yahoo.com