โครงการวารสารศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ
 
Webboard
ประมวลภาพกิจกรรม
จดหมายข่าว & วารสารศาสตร์
 
งานประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้ในองค์กร
 
ตารางนัดหมาย การฝึกซ้อม และพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา 2556
วารสารวิชาการ "วารสารศาสตร์" สั่งซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต หรือ โทร. 0-2696-6220
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 (4 สิงหาคม 2557)
ปฏิทินการศึกษา (กิจกรรม) ชั้นปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2557
กำหนดเวลาบรรยายลักษณะวิชาต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2557 (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2557)
QUOTA 2557
กำหนดวันแจ้งความจำนงจดทะเบียนเรียนรายวิชาที่กำหนดเป็นโควตาคณะวารสารศาสตร์ฯ ภาค 1 และ ภาค 2 ปีการศึกษา 2557
ตารางเวลาบรรยายลักษณะวิชาที่กำหนดเป็นโควตา ภาค 1 และ ภาคา 2 ปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้โควตาวิชา ภาค 1/2557
jc206(221) jc207(227) jc211 jc213 jc216 jc230 jc231 jc232
jc250 jc251 jc252(351) jc270 jc272 jc280 jc281 jc302 jc314 jc318
jc330 jc331(340) jc336(236) jc339(239) jc352 jc353 jc360 jc362 jc365 jc366
jc416 jc419 jc436 jc437(447) jc453 jc461 jc463 jc465
การฝึกงาน และการศึกษาเฉพาะเรื่อง วิชา วส.490 วส.491 ปีการศึกษา 2557
ขั้นตอนการฝึกงาน และการศึกษาเฉพาะเรื่อง (04 ก.ค. 57)
ตารางการฝึกงาน และระยะเวลากำหนดส่งสารนิพนธ์ (04 ก.ค. 57)
   
ข้อมูลอื่นๆ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ
   
ขอความร่วมมือนักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยตอบแบบสอบถามออนไลน์
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (TU GET)
   
ประกาศทุนการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
   

การประเมินผลงานประจำปีของอาจารย์ งวดที่ 2 (ช่วง 1 ตุลาคม 2556- 31 มีนาคม 2557) กำหนดส่งภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ งวด 2/2557 (ช่วง 1 ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557) กำหนดส่งภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2557
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรปีงบประมาณ 2556 (ฉบับที่ 2)
สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และประกาศคณะวารสารศาสตร์ เรื่อง ภาระงานขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและเทียบเคียง คณะวารสารศาสตร์ฯ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม มคอ. 3-6
เชิญส่งบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ "วารสารศาสตร์"
ประกาศ ขยายเวลาการทดสอบภาษาอังกฤษ TU GET และสมัครเพื่อคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ไปเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษ ณ ต่างประเทศ
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 - 30 มิถุนายน 2557
สอบสัมภาษณ์ เดือน กรกฎาคม 2557
ปฏิทินการรับสมัครสอบ TU GET
   
การจัดทำงบประมาณ ปี 2558 และล่วงหน้า 2 ปี (พ.ศ. 2559 - 2560)
 
1. บันทึกข้อความ เรื่่อง ขอให้จัดทำคำของบประมาณ
2. เอกสารหมายเลข 1 รายการครุภัณฑ์ที่ขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
3. เอกสารหมายเลข 2 แบบฟอร์มรายการครุภัณฑ์ที่ขอตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560
4. เอกสารหมายเลข 3 แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณหน่วยงาน ปี 2558 - 2560
5. เอกสารหมายเลข 4 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
   
 
 
 
     
 
   
     
 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ 0-2696-6215, โทรสาร 0-2696-6218
email: jcpr.tu@gmail.com
อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี ชั้น 4
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2733, 2734 โทรสาร 0-2613-2726
email: mcmajc@yahoo.com