โครงการวารสารศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ
 
Webboard
ประมวลภาพกิจกรรม
จดหมายข่าว & วารสารศาสตร์
 
งานประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้ในองค์กร
 

การสรรหาคณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
แนวทางการบริหารคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ของ รองศาสตราจารย์พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช
วารสารวิชาการ "วารสารศาสตร์" สั่งซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต หรือ โทร. 0-2696-6220
ปฏิทินการศึกษา (กิจกรรม) ชั้นปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2557
กำหนดเวลาบรรยายลักษณะวิชาต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2557 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2557)
ตารางสอน (ห้องบรรยาย) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาค 1/2557 (ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2557)
ตารางสอน (กำหนดผู้สอน) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาค 1/2557 (ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2557)
QUOTA 2557
กำหนดวันแจ้งความจำนงจดทะเบียนเรียนรายวิชาที่กำหนดเป็นโควตาคณะวารสารศาสตร์ฯ ภาค 1 และ ภาค 2 ปีการศึกษา 2557
ตารางเวลาบรรยายลักษณะวิชาที่กำหนดเป็นโควตา ภาค 1 และ ภาค 2 ปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้โควตาวิชา ภาค 2/2557
jc206(jc221) jc207(jc227) jc211 jc230 jc231 jc232
jc250 jc251 jc252(jc351) jc270 jc273 jc280 jc281 jc302
jc310 jc313 jc315 jc330 jc331(jc340) jc339 jc352 jc353
jc360 jc362 jc366 jc368 jc383 jc437(jc447) jc438
jc453 jc456 jc457 jc459(jc359) jc460 jc461 jc463 jc477
การฝึกงาน และการศึกษาเฉพาะเรื่อง วิชา วส.490 วส.491 ปีการศึกษา 2557
ขั้นตอนการฝึกงาน และการศึกษาเฉพาะเรื่อง (04 ก.ค. 57)
ตารางการฝึกงาน และระยะเวลากำหนดส่งสารนิพนธ์ (04 ก.ค. 57)
   
ข้อมูลอื่นๆ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ
   
ขอความร่วมมือนักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยตอบแบบสอบถามออนไลน์
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (TU GET)
   
ประกาศทุนการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
   

ฝ่ายวิจัยคณะวารสารศาสตร์ฯ ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2558 ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2557
การจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน หมวดครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(กำหนดส่งภายในวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557)
บันทึกข้อความ
แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณฯ
การจัดทำงบประมาณ ปี 2558 และล่วงหน้า 2 ปี (พ.ศ. 2559 - 2560)
 
1. บันทึกข้อความ เรื่่อง ขอให้จัดทำคำของบประมาณ
2. เอกสารหมายเลข 1 รายการครุภัณฑ์ที่ขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
3. เอกสารหมายเลข 2 แบบฟอร์มรายการครุภัณฑ์ที่ขอตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560
4. เอกสารหมายเลข 3 แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณหน่วยงาน ปี 2558 - 2560
5. เอกสารหมายเลข 4 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
การประเมินผลงานประจำปีของอาจารย์ งวดที่ 2 (ช่วง 1 ตุลาคม 2556- 31 มีนาคม 2557) กำหนดส่งภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ งวด 2/2557 (ช่วง 1 ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557) กำหนดส่งภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2557
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรปีงบประมาณ 2556 (ฉบับที่ 2)
สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และประกาศคณะวารสารศาสตร์ เรื่อง ภาระงานขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและเทียบเคียง คณะวารสารศาสตร์ฯ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม มคอ. 3-6
เชิญส่งบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ "วารสารศาสตร์"
   
 
 
 
     
 
   
     
 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ 0-2696-6215, โทรสาร 0-2696-6218
email: jcpr.tu@gmail.com
อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี ชั้น 4
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2733, 2734 โทรสาร 0-2613-2726
email: mcmajc@yahoo.com