โครงการวารสารศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ
 
Webboard
ประมวลภาพกิจกรรม
จดหมายข่าว & วารสารศาสตร์
 
งานประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้ในองค์กร
 
แนวทางการบริหารคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ของ รองศาสตราจารย์พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช
วารสารวิชาการ "วารสารศาสตร์" สั่งซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต หรือ โทร. 0-2696-6220
 
B.J.M. Program Admission, Academic Year 2015, Nov 10, 2014 - Jan 9,2015
รับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
  โครงการปกติ :
ปริญญาเอก สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
  สมัครออนไลน์ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 - 12 มิ.ย. 2558
ปริญญาโท สาขาวิชาสื่อสารมวลชน (MA)
  สมัครออนไลน์ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 - 13 มีนาคม 2558
  โครงการพิเศษ :
ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน (MCA)
  สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ 15 ธ.ค. 2557 - 31 มี.ค. 2558
ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร (MCM)
  สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ 15 ธ.ค. 2557 - 31 มี.ค. 2558
   
ตารางสอนระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาค 2/2557 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2558)
ปฏิทินการศึกษา (กิจกรรม) ชั้นปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2557
กำหนดเวลาบรรยายลักษณะวิชาต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2557 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2557)
QUOTA 2557
กำหนดวันแจ้งความจำนงจดทะเบียนเรียนรายวิชาที่กำหนดเป็นโควตาคณะวารสารศาสตร์ฯ ภาค 1 และ ภาค 2 ปีการศึกษา 2557
ตารางเวลาบรรยายลักษณะวิชาที่กำหนดเป็นโควตา ภาค 1 และ ภาค 2 ปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้โควตาวิชา ภาค 2/2557 (รอบ 2)
JC206(JC221) JC207(JC227) JC211 JC230 JC231 JC232
JC250 JC251 JC252(JC351) JC270 JC273 JC280 JC281 JC302 JC313 JC315
JC331(JC340) JC339 JC352 JC353 JC360 JC366 JC368 JC383
JC438 JC453 JC456 JC457 JC459(JC359) JC460 JC461 JC463 JC477
การฝึกงาน และการศึกษาเฉพาะเรื่อง วิชา วส.490 วส.491 ปีการศึกษา 2557
ขั้นตอนการฝึกงาน และการศึกษาเฉพาะเรื่อง (04 ก.ค. 57)
ตารางการฝึกงาน และระยะเวลากำหนดส่งสารนิพนธ์ (04 ก.ค. 57)
   
ข้อมูลอื่นๆ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ
   
ขอความร่วมมือนักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยตอบแบบสอบถามออนไลน์
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (TU GET)
   
ประกาศทุนการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
   

การประเมินผลงานประจำปีของอาจารย์ งวดที่ 1/2558
(ช่วง 1 เมษายน 2557- 30 พฤศจิกายน 2557) กำหนดส่งภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2557
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ งวด 1/2558
(ช่วง 1 เมษายน 2557 - 30 พฤศจิกายน 2557) กำหนดส่งภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2557
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรปีงบประมาณ 2556 (ฉบับที่ 2)
สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และประกาศคณะวารสารศาสตร์ เรื่อง ภาระงานขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและเทียบเคียง คณะวารสารศาสตร์ฯ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม มคอ. 3-6
เชิญส่งบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ "วารสารศาสตร์"
ฝ่ายวิจัยคณะวารสารศาสตร์ฯ ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2558 ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2557
การจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน หมวดครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(กำหนดส่งภายในวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557)
บันทึกข้อความ
แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณฯ
การจัดทำงบประมาณ ปี 2558 และล่วงหน้า 2 ปี (พ.ศ. 2559 - 2560)
 
1. บันทึกข้อความ เรื่่อง ขอให้จัดทำคำของบประมาณ
2. เอกสารหมายเลข 1 รายการครุภัณฑ์ที่ขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
3. เอกสารหมายเลข 2 แบบฟอร์มรายการครุภัณฑ์ที่ขอตั้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560
4. เอกสารหมายเลข 3 แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณหน่วยงาน ปี 2558 - 2560
5. เอกสารหมายเลข 4 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
   
 
 
 
     
 
   
     
 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ 0-2696-6215, โทรสาร 0-2696-6218
email: jcpr.tu@gmail.com
อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี ชั้น 4
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2733, 2734 โทรสาร 0-2613-2726
email: mcmajc@yahoo.com