สาขาวิชาสื่อสารศึกษา (MA) จัดงานเสวนาวิชาการ "สื่อสารศึกษา : ฉันชอบตัวเองเวลาที่อยู่กับเธอ" ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาธรรมศาสตร์ จัดงานเสวนาวิชาการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารศึกษา (MA) ภายใต้หัวข้อ "สื่อสารศึกษา : ฉันชอบตัวเองเวลาที่อยู่กับเธอ" ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรได้เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ในเวทีวิชาการพร้อมรับคำแนะนำและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิอันนำไปสู่การพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยมี ผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์ฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมงาน ณ ห้อง JM402 ชั้น 4 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน และถ่ายทอดสดผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก JC Thammasat เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา
.
ช่วงเช้ามีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "สื่อสารศึกษา : เธอเชือดฉันได้นิ่มๆ ด้วยรอยยิ้มเธอ" โดย รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน ประธานหลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารศึกษา และการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ในหัวข้อเรื่อง "การสื่อสารเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายท่ามกลางสภาวะโควิด 19 ในยุคดิจิทัล กรณีศึกษาสมาคมสมาริตันส์แห่งประเทศไทย" "วัยรุ่นกับการสื่อสารเพื่อสร้างคงวามหมายในมีมผีในห้อง" และ "รถแห่และการบั้นเด้า คาร์นิวัลพื้นบ้านอีสานสไตล์วัยรุ่นอีสานใหม่กับการประดิษฐ์ประเพณีและการสื่อสารเพื่อต่อสู้ทางวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้วิพากษ์ผลงาน และ รศ.ดร.กำจร หลุยยะพงศ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารศึกษา เป็นผู้ดำเนินรายการ
.
ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมการเสวนา ในหัวข้อ "เปิดบ้านสื่อสารศึกษา: ฉันชอบตัวเองเวลาที่อยูู่กับเธอ" โดย ผศ.ดร.พรรษา รอดอาตม์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารศึกษา และนักศึกษา ร่วมเสวนา และการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อเรื่อง "การสร้างสรรค์เนื้อหาให้กับศิลปินเกาหลีวง Sventeen ผ่านช่องทาง TikTok" "การสร้างอัตลักษณ์ของชนชั้นกลางผ่านการสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลน์ในการถ่ายรูปเช็คอินที่ร้านกาแฟ" และ การบริโภคเชิงสัญญะเครื่องรางของคนรุ่นใหม่ กรณีศึกษาแบรนด์ RAVIPA" โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อริชัย อรรคอุดม คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นผู้วิพากษ์ผลงาน และ รศ.ดร.นิธิดา แสงสิงแก้ว อาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์ฯ เป็นผู้ดำเนินรายการ
 
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ :
https://www.facebook.com/JCThammasat/videos/1482383489010486
https://www.facebook.com/JCThammasat/videos/3680374308872679
 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสื่อสารศึกษา (MA)
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 6 พฤษภาคม 2567
สมัครได้ที่ : https://grad.jc.tu.ac.th/th/course
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0-2613-2733-4 086-312-7071
E-mail: mcmajc@tu.ac.th
LINE ID: @GradJCTU
LINE ID: @wws4926k