คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดกิจกรรม ROUNDTABLE เสวนาโต๊ะกลมชวนมองรอบด้าน เรื่อง ฝุ่น(ที่ไม่เคย)เข้าตา

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จัดกิจกรรม ROUNDTABLE เสวนาโต๊ะกลมชวนมองรอบด้าน ในหัวข้อ “ฝุ่น PM 2.5 กับการสื่อสารสาธารณะ ความคาดหวังที่มีต่อสื่อกับการนำเสนอข่าวมากกว่าแดง เหลือง เขียว” ผ่านระบบ Facebook Live เพจ JC Thammasat โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์ฯ กล่าวเปิดงาน เสวนาดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่ให้แก่คณาจารย์ของคณะวารสารศาสตร์ฯ ได้แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นต่อประเด็นทางสังคมผ่านความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณาจารย์ ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย รศ.รุจน์ โกมลบุตร อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ รศ.ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล ผศ.ดร.ดวงแก้ว เธียรสวัสดิ์กิจ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาสื่อสารองค์กร อ.ดร.เอกพล เธียรถาวร อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ โดยมีผศ.ดร.มนต์ศักดิ์ ชัยวีระเดช รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นผู้ดำเนินรายการ
 
ผู้สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง : https://shorturl.asia/CHyIs

คำสำคัญ