ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ จัดงานเสวนาในหัวข้อ "Reflections towards Construction of Media Communication during Covid-19 situation: Indonesia, Malaysia, and Thailand Perspective"

     เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ประไพพิศ มุทิตาเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เปิดงานเสวนา ในหัวข้อ "Reflections towards Construction of Media Communication during Covid-19 situation: Indonesia, Malaysia, and Thailand Perspective" ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยได้รับเกียรติจาก Dr.Novi Kurnia, Department of Communication Science, University of Gadjah Mada  Associate Professor Dr. Amira Firdaus Department of Media and Communication Studies, Faculty of Arts and Social Sciences, Universiti Malaya รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิดา แสงสิงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ถมทอง ทองนอก อาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มาร่วมพูดคุยในประเด็นดังกล่าว

     การเสวนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสื่อสารในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 การกำหนดช่องทางการสื่อสาร การจัดข้อมูล การรายงานข้อมูล กระบวนการสื่อสารของแต่ละประเทศ อีกทั้งเพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษาและสาธารณชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสื่อสาร ข้อมูลและเข้าใจการสื่อสารเพื่อสร้างมาตรฐานและข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือน ในบริบทของสื่อการนำเสนอข่าวสาร การใช้ช่องทางการสื่อสารรวมถึงการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน

คำสำคัญ