โครงการบัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดงานเสวนา JC Next Talk: ในหัวข้อ "Growth Mindset ของมันต้องมี"

     เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 โครงการบัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จัดงานเสวนา JC Next Talk: ในหัวข้อ "Growth Mindset ของมันต้องมี" ณ ห้องสมุดคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live : JC Thammasat การเสวนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน อ.ดร.ดวงแก้ว เธียรสวัสดิ์กิจ ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา คุณสิทธิพงษ์ สุขเจริญ ศิษย์เก่าสาขาวิชาการบริหารสื่อและเนื้อหา (MCA) และคุณกาญจกูลน์ จันทร์ขจรกิตติ์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร (MCM) มาร่วมพูดคุยเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ จากการศึกษาหลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต และแลกเปลี่ยนมุมมองในการเรียนการสอน พร้อมทั้งตอบปัญหาให้แก่ผู้ที่สนใจจะสมัครเรียนในหลักสูตรดังกล่าว

คำสำคัญ