คณะวารสารศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ กับ Faculty of Social Sciences, University of Hong Kong

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 คณะวารสารศาสตร์ฯ โดย ผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดี พร้อมด้วย ผศ.กานตชาติ เรืองรัตนอัมพร รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ อ.ดร.กมลมาศ ชาญวิเศษ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ (B.J.M.) เข้าร่วมประชุมกับ Faculty of Social Sciences, University of Hong Kong (HKU) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับโลก เพื่อหารือสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ รวมทั้งการจัด Summer School และ Workshop ณ คณะรัฐศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์ 

คำสำคัญ