คณะวารสารศาสตร์ฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการเพื่อการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน โดย รศ.กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์ฯ ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดย ดร.มาริสา จันทมาศ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ โดย นายเขมทัตต์ พลเดช นายกสมาพันธ์ฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการเพื่อการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ณ ห้องสตูดิโอ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ชั้น 7 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการนี้มี รศ.ประไพพิศ มุทิตาเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะวารสารศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ อาจารย์ประจำ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดร.ปรีชญา แม้นมินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และนางสาวอัญชนก แข็งแรง กรรมการและเลขานุการ สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ร่วมงาน การบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิชาการ และนักวิชาชีพด้านการสื่อสาร เพื่อสร้างสรรค์ และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการสื่อสารที่ผ่านกระบวนการวิจัยอย่างมีคุณภาพและเพื่อสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และวิชาชีพด้านการสื่อสารสำหรับคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และนักวิชาชีพต่อไป

คำสำคัญ