คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมคณะวารสารศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมคณะวารสารศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับคณะและสาขาวิชาที่สนใจ ให้มีประสบการณ์ในการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและสร้างแรงบันดาลใจในการตั้งเป้าหมายชีวิต โดยมี ผศ.กานตชาติ เรืองรัตนอัมพร รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรภาษาไทย ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ณ ห้องประชุมเกษม ศิริสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะวารสารศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พร้อมทั้งนำคณะครูและนักเรียนเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ภายในอาคารปฏิบัติการสื่อสารมวลชน (Media Training Center)