รับสมัคร อาจารย์ (ตำแหน่งที่ 1) กลุ่มวิชาโฆษณา ครั้งที่ 2/2566

ประกาศคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
ตําแหน่ง อาจารย์ (ตําแหน่งที่ 1) กลุ่มวิชาโฆษณา ครั้งที่ 2/2566


สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2566