รับสมัคร อาจารย์ กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566

ประกาศคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
ตําแหน่ง อาจารย์ กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ (ระดับวุฒิปริญญาเอก หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก) ครั้งที่ 2/2566
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ตามวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.