รับสมัคร อาจารย์ กลุ่มวิชาบริหารการสื่อสาร ครั้งที่ 2/2566

ประกาศคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตำแหน่ง อาจารย์ (ระดับวุฒิปริญญาเอก) กลุ่มวิชาบริหารการสื่อสาร ครั้งที่ 2/2566

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ตามวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.