รับสมัคร อาจารย์ กลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย ครั้งที่ 1/2566

ประกาศคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ตำแหน่ง อาจารย์ กลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย ครั้งที่ 1/2566

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ตามวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.