รับสมัคร อาจารย์ กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566

ประกาศคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
ตําแหน่ง อาจารย์ กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2566