รับสมัคร อาจารย์ (ตำแหน่งที่ 3) กลุ่มวิชาโฆษณา ครั้งที่ 1/2566

ประกาศคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
ตําแหน่ง อาจารย์ (ตําแหน่งที่ 3) กลุ่มวิชาโฆษณา ครั้งที่ 1/2566
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2566