ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ฉบับที่ 1 เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการสรรหาคณบดี

กำหนดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
ตั้งแต่วันที่ 11 - 27 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
 
ทั้งนี้ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมประวัติ ผลงาน แนวทางการบริหารคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป ได้ที่
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย อาคารโดมบริหาร ชั้น 2 มธ. ศูนย์รังสิต
โทรศัพท์ 02–564–4440 ต่อ 1067 โทรศัพท์ 087–791–7427
และจัดส่งได้ที่ E-mail : council.tu@gmail.com
 

 

คำสำคัญ