โครงการบัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ศึกษาวิจัยและการเสนอผลงานโปรเตอร์

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ศึกษาวิจัยและการเสนอผลงานโปรเตอร์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์ฯ กล่าวเปิดงาน โดยมีคุณวสันต์ มนต์ประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อ๊อดโต้มีเดีย คุณณัฐชนิดา กองขุนชาญ Public Relations Executive บริษัท เจซีแอนด์โค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (JC&CO Communications Co., Ltd.) เรืออากาศตรีหญิง จุติพร แสงสวัสดิ์ นายทหารธุรการ กองแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ ดำเนินรายการโดย ผศ. ดร.ดวงแก้ว เธียรสวัสดิ์กิจ ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ) และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ร่วมงาน ณ ห้อง JM402 ชั้น 4 คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา
.
ในช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอผลงานการค้นคว้าอิสระ ในรูปแบบโปรเตอร์ โดยแบ่งออก 4 หัวข้อ ดังนี้ 1. Communication strategies and consumer 2. Communication management and media literacy 3. Communication effectiveness 4. Media, identities and fandom รวมทั้งสิ้น 39 ผลงาน
.
โดยการเสวนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษา และ เพื่อเป็นพื้นที่พัฒนาองค์ความรู้และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารสื่อและเนื้อหา (MCA) และสาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร (MCM) รวมถึงเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีความพร้อมในการจัดทำวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระได้สำเร็จภายในระยะเวลาของหลักสูตรต่อไป

คำสำคัญ