ห้องบรรยาย F409

ห้องภายในอาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี

ชั้น 4 ห้อง F409 (ห้องบรรยาย) ขนาด 96 ที่นั่ง


หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่และอุปกรณ์

หน่วยงาน/บุคคล ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     - ขนาดน้อยกว่า 50 คน

        อัตราค่าเช่า 4 ชั่วโมงแรก  2,350 บาท ชั่วโมงถัดไป ชั่วโมงละ 600  บาท

     - ขนาด 50-70 คน      

        อัตราค่าเช่า 4 ชั่วโมงแรก 3,050 บาท ชั่วโมงถัดไป ชั่วโมงละ 800  บาท

     - ขนาด 70-100 คน     

        อัตราค่าเช่า 4 ชั่วโมงแรก  3,870 บาท  ชั่วโมงถัดไป ชั่วโมงละ 1,030 บาท

     - ขนาด 100-150 คน   

        อัตราค่าเช่า 4 ชั่วโมงแรก  4,650 บาท  ชั่วโมงถัดไป ชั่วโมงละ 1,250 บาท


หน่วยงาน/บุคคล ภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     - ขนาดน้อยกว่า 50 คน

        อัตราค่าเช่า 4 ชั่วโมงแรก 3,100 บาท ชั่วโมงถัดไป ชั่วโมงละ 800 บาท

     - ขนาด 50-70 คน      

        อัตราค่าเช่า 4 ชั่วโมงแรก 4,100 บาท ชั่วโมงถัดไป ชั่วโมงละ 1,050 บาท

     - ขนาด 70-100 คน     

        อัตราค่าเช่า 4 ชั่วโมงแรก 5,220 บาท  ชั่วโมงถัดไป ชั่วโมงละ 1,380 บาท

     - ขนาด 100-150 คน   

        อัตราค่าเช่า 4 ชั่วโมงแรก 6,300 บาท  ชั่วโมงถัดไป ชั่วโมงละ 1,700 บาท


หมายเหตุ ราคาไม่รวมผู้ดูแลและอุปกรณ์  อาทิ โปรเจคเตอร์ เครื่องฉายภาพ 3 มิติ


สิ่งอำนวยความสะดวก​​

     - โต๊ะวิทยากร 1 ชุด

     - ไมโครโฟน

     - ชุดคอมพิวเตอร์ 1 ชุด

     - เครื่องปรับอากาศ


สถานที่ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์