ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ทุนละ 50,000 บาท

เครือเจริญโภคภัณฑ์กำหนดมอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
90 ทุน ทุนละ 50,000 บาท โดยเป็นทุนต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษาจนจบการศึกษาระดบั ปริญญาตรี 
(ผู้ได้รับทุนจะได้รับทุนในปีถัดไป) )
 ทั้ ง นี้ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษ า ผู้มี ค ว า ม ส น ใ จ ส า ม า ร ถ ทํ า ก า ร ส มัค ร ไ ด้ที่
https://www.applycpscholarship.com ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดทุนการศึกษา 

ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์