รับสมัครทุนการศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา 2566

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ด้วยคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาไทย)

และหลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ที่มีผลเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 คุณสมบัติของผู้ส­มัครขอรับทุนการศึกษา

1.     มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีและเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

2.     เป็นนักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร

3.     มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา

4.     มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ใช้ผลการเรียนระดับมัธยมปลาย) 

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา

1.     นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาต้องให้ความร่วมมือกับคณะ ตามที่คณะขอความร่วมมือตลอดเวลาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย

2.     นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาต้องประพฤติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษาคนอื่นๆ ในทุกด้าน

3.     นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาต้องช่วยเหลืองานคณะหรือเข้าร่วมกิจกรรมของคณะไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา

4.     นักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุนการศึกษา จะถูกตัดสิทธิ์การรับทุนการศึกษาในปีการศึกษาถัดไป

หลักฐานประกอบการสมัคร (รับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับด้ายลายมือชื่อ)

1.     ใบสมัครที่กรอกข้อมูลแล้วพร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป

2.     สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

3.     สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ (กรณีชื่อปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐาน)

4.     สำเนาทะเบียนบ้านที่ระบุภูมิลำเนาเดิม จำนวน 1 ชุด

5.     สำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด (ฉบับล่าสุด) สามารถสั่งพิมพ์จากระบบของ reg.tu.ac.th ได้ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ใช้ใบสำเนาผลการเรียนระดับมัธยมปลาย

กำหนดการรับสมัคร

- ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566 

Download ใบสมัคร ใบสมัครทุนการศึกษา คณะวารสารศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

ส่งใบสมัครที่ ห้องงานบริการการศึกษาและวิชาการ ชั้น 1 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กำหนดวันสัมภาษณ์

 - ระหว่างวันที่ 20-30 กันยายน 2566 (กำหนดวันสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา

- วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ที่ https://www.jc.tu.ac.th/th/scholarship และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาและจัดสรรจำนวนเงินทุนการศึกษา คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาจะพิจารณาตามความเหมาะสม