ทุนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนเงินทุนการศึกษาปีสุดท้ายแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย 
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 10 ทุน ทุนละ 25,000 บาท


ผู้สนใจสมัครขอให้ส่งเอกสารดังนี้
1.  แบบฟอร์มเพื่อขอรับทุนการศึกษาระดับปีสุดท้าย
2. เงื่อนไขและข้อปฏิบัติในการเป็นผู้ประสงค์ขอรับทุน

ที่ห้องงานบริการการศึกษาและวิชาการ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2566

เพื่อพิจารณาผู้มีคุณสมับติเหมาะสมและส่งรายชื่อให้มหาวิทยาลัยดำเนินการต่อไป


คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นนักศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย (รหัส 63)
2. มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50
3. ต้องศึกษาเงื่อนไขและข้อปฏิบัติในการเป็นผู้ประสงค์ขอรับทุน โดยลงชื่อรับทราบเงื่อนไขและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

รายละเอียดการสมัคร ระเบียบการรับสมัคร.pdf

แบบฟอร์มใบสมัคร ใบสมัครทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง.pdf