ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง

วันที่ เรื่อง รายละเอียด
30 เมษายน 2567 ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติงานถ่ายภาพยนตร์ จำนวน 1 ชุด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้... อ่านเพิ่มเติม
25 เมษายน 2566 ราคากลาง เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอน จำนวน 25 เครื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้... อ่านเพิ่มเติม