คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566”

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์ฯ กล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ณ ห้อง SC1001 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ภายในงานมีการแนะนำเรื่องโครงสร้างหลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต โดยอาจารย์ ดร.คันธิรา ฉายาวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เรื่องระบบสิ่งอำนวยความสะดวกของคณะที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมของนักศึกษา ทุนการศึกษา สวัสดิการต่างๆ โดย อาจารย์ ดร.บัณฑูร พานแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างประเทศ โดย นางสาวพรพรรณ สุขน้อย หัวหน้าหมวดวิเทศสัมพันธ์และการบริการสาธารณะ และเรื่องระเบียบที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยนางสาวจารุณี สุขสม หัวหน้าหมวดปริญญาตรีและการนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีรุ่นพี่ทั้ง 6 กลุ่มวิชามาร่วมพูดคุยและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพิ่มเติมแก่น้อง ๆ นักศึกษาใหม่ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับคณะ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับตัว สร้างการรับรู้ระบบการเรียนการสอนของหลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต รวมทั้งเพื่อให้นักศึกษาใหม่ทราบถึงโครงสร้างหลักสูตร ระเบียบการปฏิบัติที่ถูกต้อง ขณะที่ศึกษาในคณะวารสารศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คำสำคัญ