โครงการวารสารศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (B.J.M.) จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 โครงการวารสารศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (B.J.M.) จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้อง JM402 คณะวารสารศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมี รศ.ประไพพิศ มุทิตาเจริญ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ อ.ซาซ่า ฮอสส์ ฟังก์ หัวหน้าสาขาวิชาสื่อศึกษา หลักสูตรนานาชาติ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร เข้าร่วมงานและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรได้มีโอกาสพบปะพูดคุยเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และสร้างความเข้าใจในปณิธาน ปรัชญา วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะวารสารศาสตร์ฯ ตลอดจนการรับทราบข้อมูลของหลักสูตรนานาชาติ วิธีการลงทะเบียนเรียน และแนวทางการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย

คำสำคัญ