คณะวารสารศาสตร์ฯ ร่วมกับเครือข่ายทางวิชาการ จัดการประชุมเครือข่ายปรัชญาสังคมศาสตร์ไทย (TNPOSS)

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายทางวิชาการจัดประชุมวิชาการเครือข่ายปรัชญาสังคมศาสตร์ไทย ครั้งที่ 1 (Thai Network for the Philosophy of the Social Sciences - TNPOSS) โดยมี รศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล นักวิชาการบำนาญ และคณาจารย์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะศิลปศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วิทยาลัยสหวิทยาการ และวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ เข้าร่วมงาน ณ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 
การประชุม TNPOSS ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในเครือข่ายปรัชญาสังคมศาสตร์ที่ส่งเสริมการสานเสวนาและการวิจัยทางด้านปรัชญาสังคมศาสตร์ ด้วยการจัดเวทีอภิปรายเชิงวิชาการระหว่างนักปรัชญาและนักสังคมศาสตร์ เพื่อสนับสนุนให้ผลงานทางวิชาการและความคิดของนักวิชาการในประเทศไทยได้รับการเผยแพร่ และขยายการยอมรับในระดับสากลมากขึ้น โดยการประชุมดังกล่าวกำหนดจัด ครั้งที่ 2 โดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะดำเนินการจัดประชุมร่วมกับคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพหลักในครั้งต่อไป

คำสำคัญ