คณะวารสารศาสตร์ฯ ร่วมกับเครือข่ายทางวิชาการ จัดการประชุมเครือข่ายปรัชญาสังคมศาสตร์แห่งเอเชีย (ANPOSS)

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายทางวิชาการจัดประชุมนานาชาติเอเชียส่งเสริมความรู้ผ่านงานวิจัยด้านปรัชญาสังคมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 22 -23 มิถุนายน 2566 โดยมี รศ.ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเครือข่ายปรัชญาสังคมศาสตร์แห่งเอเชีย (Asian Network for the Philosophy of the Social Sciences - ANPOSS) พร้อมด้วย ผศ.ดร.จันทนี เจริญศรี คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประธานจัดการประชุมฯ รศ.กัลยกร วรกุลลัฏฐานีย์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์ฯ รศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร อาจารย์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมฯ และคณาจารย์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะศิลปศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วิทยาลัยสหวิทยาการ และวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ เข้าร่วมงาน ณ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

การประชุม ANPOSS ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในเครือข่ายที่มีนักปรัชญาคนสำคัญในระดับโลกและนักปรัชญาของประเทศไทยเป็นสมาชิกอยู่ด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสนทนาทางปัญญาและการวิจัยทางปรัชญาสังคมศาสตร์ในเอเชีย และสนับสนุนให้เกิดการอภิปรายเชิงวิชาการระหว่างนักปรัชญาและนักสังคมศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียและในภูมิภาคอื่น ๆ เพื่อสร้างมาตรฐานและการยอมรับในระดับสากล โดยมีการจัดประชุมทางวิชาการทุกสองปี และมีการคัดเลือกบทความดีเด่นจากการประชุมเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร Philosophy of Social Sciences ซึ่งเป็นวารสารที่ได้รับการยอมรับในฐานข้อมูล Scopus Q1 อีกด้วย

คำสำคัญ