คณะวารสารศาสตร์ฯ ร่วมกับ บริษัทเกียร์เฮด จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์ฯ และบริษัทเกียร์เฮด จำกัด โดยนายชยานนท์ อุลิศ กรรมการผู้จัดการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพควบคู่กับความรู้ด้านวิชาการจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน อีกทั้งเป็นการวางรากฐานให้กับนักศึกษาได้เข้าสู่การทำงานจริง ที่ตอบสนองความต้องการตลาดแรงงานด้านภาพยนตร์ และภาพเคลื่อนไหว การใช้ เทคโนโลยีการจัดแสงดจิทัลสมัยใหม่ สำหรับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคดิจิทัลในอนาคต โดยมีผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมงาน ณ ห้องประชุมเกษม ศิริสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 
 

Hashtags