คณะวารสารศาสตร์ฯ ร่วมให้การต้อนรับ Monsieur Sidi Benlarbi, Studio director, Xilam studio, Vietnam

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 คณะวารสารศาสตร์ฯ โดย ผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์ฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับ Monsieur Sidi Benlarbi, Studio director, Xilam studio, Vietnam Miss Mai Thi Xuan Nguyen, Talent Acquisition Manager, Xilam studio, Vietnam และ Miss Onmadee Purapati, Board of Committee, TACGA (Thai Animation & Computer graphics association) เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านสื่อ Animation โดยกิจกรรมที่มีความเป็นไปได้ประกอบด้วย การจัดทำ Workshop Training และ Internship สำหรับนักศึกษา การจัดเป็นรายวิชา Special Topic in Media Studies สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ และร่วมกับกลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่ายเพื่อการบูรณาการและต่อยอดองค์ความรู้ทางด้าน Animation และ Cinematography ให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจ ณ ห้องประชุมเกษม ศิริสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ.ศูนย์รังสิต

Hashtags