คณะวารสารศาสตร์ฯ ร่วมกับ Lexicon Limited ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน เพื่อพัฒนาการทำงานด้านสื่อสารมวลชน

เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2566 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน โดย รศ.กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์ฯ ร่วมกับ Lexicon Limited เอเจนซี่ชั้นนำด้าน Digital Storytelling โดย Mr. David Norcross CEO ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ คณะวารสารศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ การบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ มีวัตุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการทำงานด้านสื่อสารมวลชน สำหรับนักศึกษาและคณาจารย์คณะวารสารศาสตร์ฯ ผ่านกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ เช่น การฝึกงาน การเยี่ยมชมงาน การจัดอบรมวิทยากร รวมถึงเพื่อสร้างโอกาสและเวทีทางการศึกษา จัดการแข่งขันด้าน Storytelling การจัดเสวนาและสัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ ประสบการณ์ให้สามารถประยุกต์ใช้กับสถาบันการศึกษาและภาคธุรกิจต่อไปได้ในอนาคต
 
 

Hashtags