ห้องบันทึกเสียง

ห้องบันทึกเสียงและห้องผสมเสียง

     ห้องบันทึกเสียงและห้องผสมเสียงที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทัยสมัย ที่ตอบสนองต่อความต้องการ


หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่และอุปกรณ์

     ห้องบันทึกเสียงภาพยนตร์  MC313 ขนาดพื้นที่ 3 x 4 เมตร

        หน่วยงาน/บุคคล ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์       อัตราค่าเช่า ชั่วโมงละ 430 บาท

        หน่วยงาน/บุคคล ภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    อัตราค่าเช่า ชั่วโมงละ 530 บาท


     ห้องบันทึกเสียงใหญ่  MC530 ขนาดพื้นที่ 3 x 4 เมตร, MC531 ขนาดพื้นที่ 5 x 8 เมตร

        หน่วยงาน/บุคคล ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์       อัตราค่าเช่า ชั่วโมงละ 1,450 บาท

        หน่วยงาน/บุคคล ภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    อัตราค่าเช่า ชั่วโมงละ 2,000 บาท

        รายละเอียดอุปกรณ์ คลิก


     ห้องบันทึกเสียงเล็ก  ขนาดพื้นที่ 4 x 6 เมตร     

        หน่วยงาน/บุคคล ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์       อัตราค่าเช่า ชั่วโมงละ 680 บาท

        หน่วยงาน/บุคคล ภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    อัตราค่าเช่า ชั่วโมงละ 930 บาท

        รายละเอียดอุปกรณ์ คลิก


     ห้องผสมเสียง  ขนาดพื้นที่ 3 x 4 เมตร

        หน่วยงาน/บุคคล ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์      อัตราค่าเช่า ชั่วโมงละ  430 บาท

        หน่วยงาน/บุคคล ภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   อัตราค่าเช่า ชั่วโมงละ   530 บาท


หมายเหตุ ราคารวมอุปกรณ์แต่ไม่รวมผู้ดูแล 


สถานที่  อาคารปฏิบัติการสื่อสารมวลชน (Media Training Center) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต