ห้องสตูดิโอสำหรับการถ่ายภาพ

ห้องสตูดิโอสำหรับการถ่ายภาพ MC305
     สตูดิโอสำหรับถ่ายภาพ ที่ทันสมัยและสมบูรณ์แบบ ขนาดพื้นที่ 6 x 8 เมตร
 
หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่
     หน่วยงาน/บุคคล ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       อัตราค่าเช่า ชั่วโมงละ 1,300 บาท
     หน่วยงาน/บุคคล ภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       อัตราค่าเช่า ชั่วโมงละ 1,800 บาท
 
 
สถานที่  อาคารปฏิบัติการสื่อสารมวลชน (Media Training Center) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต